skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sasaki, Tatsuya xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rewards and the evolution of cooperation in public good games

Sasaki, Tatsuya ; Uchida, Satoshi; Uchida, Satoshi (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 23, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1098/rsbl.2013.0903

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unchecked strategy diversification and collapse in continuous voluntary public good games

Sasaki, Tatsuya ; Brännström, Åke ; Okada, Isamu ; Unemi, Tatsuo; Unemi, Tatsuo (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 12, 2015

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unchecked strategy diversification and collapse in continuous voluntary public good games

Sasaki, Tatsuya ; Brännström, Åke ; Okada, Isamu ; Unemi, Tatsuo

Arxiv ID: 1502.03779

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolution of Cooperation Through Institutional Incentives and Optional Participation

Sasaki, Tatsuya

Dynamic Games and Applications, 2014, Vol.4(3), pp.345-362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2153-0785 ; E-ISSN: 2153-0793 ; DOI: 10.1007/s13235-013-0094-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First carrot, then stick: how the adaptive hybridization of incentives promotes cooperation

Chen, Xiaojie ; Sasaki, Tatsuya ; Brännström, Åke ; Dieckmann, Ulf

Journal of the Royal Society Interface, 2015, Vol.12(102) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-5689 ; E-ISSN: 1742-5662 ; DOI: 10.1098/rsif.2014.0935 ; PMCID: 4277083 ; PMID: 25551138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Replicator dynamics in public goods games with reward funds.(Report)

Sasaki, Tatsuya ; Unemi, Tatsuo

Journal of Theoretical Biology, Oct 21, 2011, Vol.287, p.109(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5193

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Replicator dynamics in public goods games with reward funds

Sasaki, Tatsuya ; Unemi, Tatsuo

Journal of Theoretical Biology, 2011, Vol.287, pp.109-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5193 ; E-ISSN: 1095-8541 ; DOI: 10.1016/j.jtbi.2011.07.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voluntary rewards mediate the evolution of pool punishment for maintaining public goods in large populations

Sasaki, Tatsuya ; Uchida, Satoshi ; Chen, Xiaojie; Chen, Xiaojie (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 10, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1038/srep08917

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of Cooperation with Peer Punishment under Prospect Theory

Uchida, Satoshi ; Yamamoto, Hitoshi ; Okada, Isamu ; Sasaki, Tatsuya

Games, Mar 2019, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20734336 ; DOI: 10.3390/g10010011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect of Incentives and Meta-incentives on the Evolution of Cooperation

Okada, Isamu ; Yamamoto, Hitoshi ; Toriumi, Fujio ; Sasaki, Tatsuya; Bergstrom, Carl T. (editor)

PLoS Computational Biology, 2015, Vol.11(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1004232 ; PMCID: 4431686 ; PMID: 25974684

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolution of Reputation-Based Cooperation in Regular Networks

Sasaki, Tatsuya ; Yamamoto, Hitoshi ; Okada, Isamu ; Uchida, Satoshi

Games, 2017, Vol.8(1), p.8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20734336 ; DOI: 10.3390/g8010008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sasaki, Tatsuya
  2. Sasaki, T.
  3. Okada, Isamu
  4. Uchida, Satoshi
  5. Unemi, Tatsuo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...