skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 92  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Tang, L. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electroproduction of Eta Mesons in the S(11)(1535) Resonance Region at High Momentum Transfer

Dalton, M.M. ; Adams, G.S. ; Ahmidouch, A. ; Angelescu, T. ; Arrington, J. ; Asaturyan, R. ; Baker, O.K. ; Benmouna, N. ; Bertoncini, C. ; Boeglin, W.U. ; Bosted, P.E. ; Breuer, H. ; Christy, M.E. ; Connell, S.H. ; Cui, Y. ; Danagoulian, S. ; Day, D. ; Dodario, T. ; Dunne, J.A. ; Dutta, D. ; El Khayari, N. ; Ent, R. ; Fenker, Howard C. ; Frolov, V.V. ; Gan, L. ; Gaskell, D. ; Hafidi, K. ; Hinton, W. ; Holt, R.J. ; Horn, T. ; Huber, G.M. ; Hungerford, E. ; Jiang, X. ; Jones, M.K. ; Joo, K. ; Kalantarians, N. ; Kelly, J.J. ; Keppel, C.E. ; Kubarovsky, V. ; Li, Y. ; Liang, Y. ; Malace, S. ; Markowitz, P. ; McKee, P. ; Meekins, D.G. ; Mkrtchyan, H. ; Moziak, B. ; Navasardyan, T. ; Niculescu, G. ; Niculescu, I. ; Opper, A.K. ; Ostapenko, T. ; Reimer, P.E. ; Reinhold, J. ; Roche, J. ; Rock, S.E. ; Schulte, E. ; Segbefia, E. ; Smith, C. ; Smith, G.R. ; Stoler, P. ; Tadevosyan, V. ; Tang, L. ; Tvaskis, V. ; Ungaro, M. ; Uzzle, A. ; Vidakovic, S. ; Villano, A. ; Vulcan, W.F. ; Wang, M. ; Warren, G. ; Wesselmann, Frank R. ; Wojtsekhowski, B. ; Wood, S.A. ; Xu, C. ; Yuan, L. ; Zheng, X. ; Zhu, H.

DOI: 10.17182/hepdata.50548 ; Related DOI: 10.1103/PhysRevC.80.015205 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t1 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t2 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t3 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t4 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t5 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t6 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t7 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t8 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t9 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t10 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t11 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t12 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t13 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t14 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t15 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t16 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t17 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t18 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t19 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t20 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t21 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t22 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t23 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t24 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t25 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t26 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t27 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t28 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t29 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t30 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t31 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t32 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t33 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t34 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t35 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t36 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t37 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t38 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t39

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electroproduction of Eta Mesons in the S(11)(1535) Resonance Region at High Momentum Transfer

Dalton, M.M. ; Adams, G.S. ; Ahmidouch, A. ; Angelescu, T. ; Arrington, J. ; Asaturyan, R. ; Baker, O.K. ; Benmouna, N. ; Bertoncini, C. ; Boeglin, W.U. ; Bosted, P.E. ; Breuer, H. ; Christy, M.E. ; Connell, S.H. ; Cui, Y. ; Danagoulian, S. ; Day, D. ; Dodario, T. ; Dunne, J.A. ; Dutta, D. ; El Khayari, N. ; Ent, R. ; Fenker, Howard C. ; Frolov, V.V. ; Gan, L. ; Gaskell, D. ; Hafidi, K. ; Hinton, W. ; Holt, R.J. ; Horn, T. ; Huber, G.M. ; Hungerford, E. ; Jiang, X. ; Jones, M.K. ; Joo, K. ; Kalantarians, N. ; Kelly, J.J. ; Keppel, C.E. ; Kubarovsky, V. ; Li, Y. ; Liang, Y. ; Malace, S. ; Markowitz, P. ; McKee, P. ; Meekins, D.G. ; Mkrtchyan, H. ; Moziak, B. ; Navasardyan, T. ; Niculescu, G. ; Niculescu, I. ; Opper, A.K. ; Ostapenko, T. ; Reimer, P.E. ; Reinhold, J. ; Roche, J. ; Rock, S.E. ; Schulte, E. ; Segbefia, E. ; Smith, C. ; Smith, G.R. ; Stoler, P. ; Tadevosyan, V. ; Tang, L. ; Tvaskis, V. ; Ungaro, M. ; Uzzle, A. ; Vidakovic, S. ; Villano, A. ; Vulcan, W.F. ; Wang, M. ; Warren, G. ; Wesselmann, Frank R. ; Wojtsekhowski, B. ; Wood, S.A. ; Xu, C. ; Yuan, L. ; Zheng, X. ; Zhu, H.

DOI: 10.17182/hepdata.50007 ; Related DOI: 10.1103/PhysRevC.80.015205 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t1 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t2 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t3 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t4 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t5 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t6 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t7 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t8 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t9 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t10 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t11 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t12 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t13 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t14 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t15 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t16 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t17 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t18 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t19 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t20 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t21 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t22 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t23 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t24 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t25 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t26 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t27 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t28 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t29 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t30 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t31 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t32 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t33 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t34 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t35 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t36 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t37 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t38 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t39

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electroproduction of Eta Mesons in the S(11)(1535) Resonance Region at High Momentum Transfer

Dalton, M.M. ; Adams, G.S. ; Ahmidouch, A. ; Angelescu, T. ; Arrington, J. ; Asaturyan, R. ; Baker, O.K. ; Benmouna, N. ; Bertoncini, C. ; Boeglin, W.U. ; Bosted, P.E. ; Breuer, H. ; Christy, M.E. ; Connell, S.H. ; Cui, Y. ; Danagoulian, S. ; Day, D. ; Dodario, T. ; Dunne, J.A. ; Dutta, D. ; El Khayari, N. ; Ent, R. ; Fenker, Howard C. ; Frolov, V.V. ; Gan, L. ; Gaskell, D. ; Hafidi, K. ; Hinton, W. ; Holt, R.J. ; Horn, T. ; Huber, G.M. ; Hungerford, E. ; Jiang, X. ; Jones, M.K. ; Joo, K. ; Kalantarians, N. ; Kelly, J.J. ; Keppel, C.E. ; Kubarovsky, V. ; Li, Y. ; Liang, Y. ; Malace, S. ; Markowitz, P. ; McKee, P. ; Meekins, D.G. ; Mkrtchyan, H. ; Moziak, B. ; Navasardyan, T. ; Niculescu, G. ; Niculescu, I. ; Opper, A.K. ; Ostapenko, T. ; Reimer, P.E. ; Reinhold, J. ; Roche, J. ; Rock, S.E. ; Schulte, E. ; Segbefia, E. ; Smith, C. ; Smith, G.R. ; Stoler, P. ; Tadevosyan, V. ; Tang, L. ; Tvaskis, V. ; Ungaro, M. ; Uzzle, A. ; Vidakovic, S. ; Villano, A. ; Vulcan, W.F. ; Wang, M. ; Warren, G. ; Wesselmann, Frank R. ; Wojtsekhowski, B. ; Wood, S.A. ; Xu, C. ; Yuan, L. ; Zheng, X. ; Zhu, H.

DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1 ; Related DOI: 10.1103/PhysRevC.80.015205 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t1 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t2 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t3 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t4 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t5 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t6 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t7 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t8 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t9 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t10 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t11 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t12 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t13 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t14 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t15 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t16 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t17 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t18 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t19 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t20 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t21 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t22 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t23 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t24 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t25 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t26 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t27 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t28 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t29 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t30 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t31 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t32 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t33 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t34 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t35 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t36 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t37 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t38 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t39

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electroproduction of Eta Mesons in the S(11)(1535) Resonance Region at High Momentum Transfer

Dalton, M.M. ; Adams, G.S. ; Ahmidouch, A. ; Angelescu, T. ; Arrington, J. ; Asaturyan, R. ; Baker, O.K. ; Benmouna, N. ; Bertoncini, C. ; Boeglin, W.U. ; Bosted, P.E. ; Breuer, H. ; Christy, M.E. ; Connell, S.H. ; Cui, Y. ; Danagoulian, S. ; Day, D. ; Dodario, T. ; Dunne, J.A. ; Dutta, D. ; El Khayari, N. ; Ent, R. ; Fenker, Howard C. ; Frolov, V.V. ; Gan, L. ; Gaskell, D. ; Hafidi, K. ; Hinton, W. ; Holt, R.J. ; Horn, T. ; Huber, G.M. ; Hungerford, E. ; Jiang, X. ; Jones, M.K. ; Joo, K. ; Kalantarians, N. ; Kelly, J.J. ; Keppel, C.E. ; Kubarovsky, V. ; Li, Y. ; Liang, Y. ; Malace, S. ; Markowitz, P. ; McKee, P. ; Meekins, D.G. ; Mkrtchyan, H. ; Moziak, B. ; Navasardyan, T. ; Niculescu, G. ; Niculescu, I. ; Opper, A.K. ; Ostapenko, T. ; Reimer, P.E. ; Reinhold, J. ; Roche, J. ; Rock, S.E. ; Schulte, E. ; Segbefia, E. ; Smith, C. ; Smith, G.R. ; Stoler, P. ; Tadevosyan, V. ; Tang, L. ; Tvaskis, V. ; Ungaro, M. ; Uzzle, A. ; Vidakovic, S. ; Villano, A. ; Vulcan, W.F. ; Wang, M. ; Warren, G. ; Wesselmann, Frank R. ; Wojtsekhowski, B. ; Wood, S.A. ; Xu, C. ; Yuan, L. ; Zheng, X. ; Zhu, H.

DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1 ; Related DOI: 10.1103/PhysRevC.80.015205 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t1 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t2 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t3 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t4 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t5 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t6 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t7 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t8 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t9 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t10 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t11 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t12 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t13 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t14 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t15 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t16 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t17 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t18 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t19 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t20 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t21 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t22 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t23 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t24 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t25 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t26 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t27 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t28 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t29 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t30 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t31 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t32 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t33 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t34 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t35 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t36 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t37 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t38 ; Related DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t39

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electroproduction of Eta Mesons in the S11(1535) Resonance Region at High Momentum Transfer

Dalton, M ; Adams, G ; Ahmidouch, A ; Angelescu, T ; Arrington, J ; Asaturyan, R ; Baker, O ; Benmouna, N ; Bertoncini, C ; Boeglin, W ; Bosted, P ; Breuer, H ; Christy, M ; Connell, S ; Cui, Y ; Danagoulian, S ; Day, D ; Dodario, T ; Dunne, J ; Dutta; Zhu, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 7, 2009 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevC.80.015205

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electroproduction of Eta Mesons in the S11(1535) Resonance Region at High Momentum Transfer

Dalton, M. M. ; Adams, G. S. ; Ahmidouch, A. ; Angelescu, T. ; Arrington, J. ; Asaturyan, R. ; Baker, O. K. ; Benmouna, N. ; Bertoncini, C. ; Boeglin, W. U. ; Bosted, P. E. ; Breuer, H. ; Christy, M. E. ; Connell, S. H. ; Cui, Y. ; Danagoulian, S. ; Day, D. ; Dodario, T. ; Dunne, J. A. ; Dutta, D. ; Khayari, N. El ; Ent, R. ; Fenker, H. C. ; Frolov, V. V. ; Gan, L. ; Gaskell, D. ; Hafidi, K. ; Hinton, W. ; Holt, R. J. ; Horn, T. ; Huber, G. M. ; Hungerford, E. ; Jiang, X. ; Jones, M. K. ; Joo, K. ; Kalantarians, N. ; Kelly, J. J. ; Keppel, C. E. ; Kubarovsky, V. ; Li, Y. ; Liang, Y. ; Malace, S. ; Markowitz, P. ; Mckee, P. ; Meekins, D. G. ; Mkrtchyan, H. ; Moziak, B. ; Navasardyan, T. ; Niculescu, G. ; Niculescu, I. ; Opper, A. K. ; Ostapenko, T. ; Reimer, P. E. ; Reinhold, J. ; Roche, J. ; Rock, S. E. ; Schulte, E. ; Segbefia, E. ; Smith, C. ; Smith, G. R. ; Stoler, P. ; Tadevosyan, V. ; Tang, L. ; Tvaskis, V. ; Ungaro, M. ; Uzzle, A. ; Vidakovic, S. ; Villano, A. ; Vulcan, W. F. ; Wang, M. ; Warren, G. ; Wesselmann, F. R. ; Wojtsekhowski, B. ; Wood, S. A. ; Xu, C. ; Yuan, L. ; Zheng, X. ; Zhu, H.

Phys.Rev.C80:015205,2009

Arxiv ID: 0804.3509

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement of the Electric Form Factor of the Neutron at Q^2=0.5 and 1.0 (GeV/c)^2

Warren, G ; Wesselmann, F ; Zhu, H ; Day, D ; Mckee, P ; Savvinov, N ; Zeier, M; Zeier, M (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 2, 2004 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.92.042301

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurements of the Separated Longitudinal Structure Function F_L from Hydrogen and Deuterium Targets at Low Q^2

Tvaskis, V. ; Tvaskis, A. ; Niculescu, I. ; Abbott, D. ; Adams, G. S. ; Afanasev, A. ; Ahmidouch, A. ; Angelescu, T. ; Arrington, J. ; Asaturyan, R. ; Avery, S. ; Baker, O. K. ; Benmouna, N. ; Berman, B. L. ; Biselli, A. ; Blok, H. P. ; Boeglin, W. U. ; Bosted, P. E. ; Brash, E. ; Breuer, H. ; Chang, G. ; Chant, N. ; Christy, M. E. ; Connell, S. H. ; Dalton, M. M. ; Danagoulian, S. ; Day, D. ; Dodario, T. ; Dunne, J. A. ; Dutta, D. ; Khayari, N. El ; Ent, R. ; Fenker, H. C. ; Frolov, V. V. ; Gaskell, D. ; Garrow, K. ; Gilman, R. ; Gueye, P. ; Hafidi, K. ; Hinton, W. ; Holt, R. J. ; Horn, T. ; Huber, G. M. ; Jackson, H. ; Jiang, X. ; Jones, M. K. ; Joo, K. ; Kelly, J. J. ; Keppel, C. E. ; Kuhn, J. ; Kinney, E. ; Klein, A. ; Kubarovsky, V. ; Liang, M. ; Liang, Y. ; Lolos, G. ; Lung, A. ; Mack, D. ; Malace, S. ; Markowitz, P. ; Mbianda, G. ; Mcgrath, E. ; Mckee, D. ; Mckee, P. ; Meekins, D. G. ; Mkrtchyan, H. ; Moziak, B. ; Napolitano, J. ; Navasardyan, T. ; Niculescu, G. ; Nozar, M. ; Ostapenko, T. ; Papandreou, Z. ; Potterveld, D. ; Reimer, P. E. ; Reinhold, J. ; Roche, J. ; Rock, S. E. ; Schulte, E. ; Segbefia, E. ; Smith, C. ; Smith, G. R. ; Stoler, P. ; Tadevosyan, V. ; Tang, L. ; Telfeyan, J. ; Todor, L. ; Ungaro, M. ; Uzzle, A. ; Vidakovic, S. ; Villano, A. ; Vulcan, W. F. ; Wang, M. ; Warren, G. ; Wesselmann, F. ; Wojtsekhowski, B. ; Wood, S. A. ; Xu, C. ; Yan, C. ; Yuan, L. ; Zheng, X. ; Zihlmann, B. ; Zhu, H.

Phys. Rev. C 97, 045204 (2018) [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1606.02614

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New measurements of high-momentum nucleons and short-range structures in nuclei

Fomin, N ; Arrington, J ; Asaturyan, R ; Benmokhtar, F ; Boeglin, W ; Bosted, P ; Bruell, A ; Bukhari, M ; Chudakov, E ; Clasie, B ; Connell, S ; Dalton, M ; Daniel, A ; Day, D ; Dutta, D ; Ent, R ; Fenker, H ; Filippone, B ; Garrow, K ; Gaskell; Zheng, X (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 10, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.092502

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probing Quark-Gluon Interactions with Transverse Polarized Scattering

Slifer, K. ; Rondon, O. A. ; Aghalaryan, A. ; Ahmidouch, A. ; Asaturyan, R. ; Bloch, F. ; Boeglin, W. ; Bosted, P. ; Carasco, C. ; Carlini, R. ; Cha, J. ; Chen, J. P. ; Christy, M. E. ; Cole, L. ; Coman, L. ; Crabb, D. ; Danagoulian, S. ; Day, D. ; Dunne, J. ; Elaasar, M. ; Ent, R. ; Fenker, H. ; Frlez, E. ; Gaskell, D. ; Gan, L. ; Gomez, J. ; Hu, B. ; Jourdan, J. ; Jones, M. K. ; Keith, C. ; Keppel, C. E. ; Khandaker, M. ; Klein, A. ; Kramer, L. ; Liang, Y. ; Lichtenstadt, J. ; Lindgren, R. ; Mack, D. ; Mckee, P. ; Mcnulty, D. ; Meekins, D. ; Mkrtchyan, H. ; Nasseripour, R. ; Niculescu, I. ; Normand, K. ; Norum, B. ; Pocanic, D. ; Prok, Y. ; Raue, B. ; Reinhold, J. ; Roche, J. ; Kiselev, D. ; Savvinov, N. ; Sawatzky, B. ; Seely, M. ; Sick, I. ; Smith, C. ; Smith, G. ; Stepanyan, S. ; Tang, L. ; Tajima, S. ; Testa, G. ; Vulcan, W. ; Wang, K. ; Warren, G. ; Wesselmann, F. R. ; Wood, S. ; Yan, C. ; Yuan, L. ; Yun, J. ; Zeier, M. ; Zhu, H.

Phys.Rev.Lett.105:101601,2010 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 0812.0031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proton Spin Structure in the Resonance Region

Collaboration, Rss ; Wesselmann, F ; Slifer, K ; Tajima, S ; Aghalaryan, A ; Ahmidouch, A ; Asaturyan, R ; Bloch, F ; Boeglin, W ; Bosted, P ; Carasco, C ; Carlini, R ; Cha, J ; Chen, J ; Christy, M ; Cole, L ; Coman, L ; Crabb, D ; Danagoulian, S ; Day; Zhu, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 2, 2007 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.98.132003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scaling of the F_2 structure function in nuclei and quark distributions at x>1

Fomin, N ; Arrington, J ; Day, D ; Gaskell, D ; Daniel, A ; Seely, J ; Asaturyan, R ; Benmokhtar, F ; Boeglin, W ; Boillat, B ; Bosted, P ; Bruell, A ; Bukhari, M ; Christy, M ; Chudakov, E ; Clasie, B ; Connell, S ; Dalton, M ; Dutta, D ; Ent; Zheng, X (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 16, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.105.212502

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-Inclusive Charged-Pion Electroproduction off Protons and Deuterons: Cross Sections, Ratios and Access to the Quark-Parton Model at Low Energies

Asaturyan, R. ; Ent, R. ; Mkrtchyan, H. ; Navasardyan, T. ; Tadevosyan, V. ; Adams, G. S. ; Ahmidouch, A. ; Angelescu, T. ; Arrington, J. ; Asaturyan, A. ; Baker, O. K. ; Benmouna, N. ; Bertoncini, C. ; Blok, H. P. ; Boeglin, W. U. ; Bosted, P. E. ; Breuer, H. ; Christy, M. E. ; Connell, S. H. ; Cui, Y. ; Dalton, M. M. ; Danagoulian, S. ; Day, D. ; Dunne, J. A. ; Dutta, D. ; Khayari, N. El ; Fenker, H. C. ; Frolov, V. V. ; Gan, L. ; Gaskell, D. ; Hafidi, K. ; Hinton, W. ; Holt, R. J. ; Horn, T. ; Huber, G. M. ; Hungerford, E. ; Jiang, X. ; Jones, M. ; Joo, K. ; Kalantarians, N. ; Kelly, J. J. ; Keppel, C. E. ; Kubarovsky, V. ; Li, Y. ; Liang, Y. ; Mack, D. ; Malace, S. P. ; Markowitz, P. ; Mcgrath, E. ; Mckee, P. ; Meekins, D. G. ; Mkrtchyan, A. ; Moziak, B. ; Niculescu, G. ; Niculescu, I. ; Opper, A. K. ; Ostapenko, T. ; Reimer, P. E. ; Reinhold, J. ; Roche, J. ; Rock, S. E. ; Schulte, E. ; Segbefia, E. ; Smith, C. ; Smith, G. R. ; Stoler, P. ; Tang, L. ; Ungaro, M. ; Uzzle, A. ; Vidakovic, S. ; Villano, A. ; Vulcan, W. F. ; Wang, M. ; Warren, G. ; Wesselmann, F. R. ; Wojtsekhowski, B. ; Wood, S. A. ; Xu, C. ; Yuan, L. ; Zheng, X.

Arxiv ID: 1103.1649

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Table 1; Electroproduction of Eta Mesons in the S(11)(1535) Resonance Region at High Momentum Transfer

Dalton, M.M. ; Adams, G.S. ; Ahmidouch, A. ; Angelescu, T. ; Arrington, J. ; Asaturyan, R. ; Baker, O.K. ; Benmouna, N. ; Bertoncini, C. ; Boeglin, W.U. ; Bosted, P.E. ; Breuer, H. ; Christy, M.E. ; Connell, S.H. ; Cui, Y. ; Danagoulian, S. ; Day, D. ; Dodario, T. ; Dunne, J.A. ; Dutta, D. ; El Khayari, N. ; Ent, R. ; Fenker, Howard C. ; Frolov, V.V. ; Gan, L. ; Gaskell, D. ; Hafidi, K. ; Hinton, W. ; Holt, R.J. ; Horn, T. ; Huber, G.M. ; Hungerford, E. ; Jiang, X. ; Jones, M.K. ; Joo, K. ; Kalantarians, N. ; Kelly, J.J. ; Keppel, C.E. ; Kubarovsky, V. ; Li, Y. ; Liang, Y. ; Malace, S. ; Markowitz, P. ; McKee, P. ; Meekins, D.G. ; Mkrtchyan, H. ; Moziak, B. ; Navasardyan, T. ; Niculescu, G. ; Niculescu, I. ; Opper, A.K. ; Ostapenko, T. ; Reimer, P.E. ; Reinhold, J. ; Roche, J. ; Rock, S.E. ; Schulte, E. ; Segbefia, E. ; Smith, C. ; Smith, G.R. ; Stoler, P. ; Tadevosyan, V. ; Tang, L. ; Tvaskis, V. ; Ungaro, M. ; Uzzle, A. ; Vidakovic, S. ; Villano, A. ; Vulcan, W.F. ; Wang, M. ; Warren, G. ; Wesselmann, Frank R. ; Wojtsekhowski, B. ; Wood, S.A. ; Xu, C. ; Yuan, L. ; Zheng, X. ; Zhu, H.

DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t1

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Table 1; Electroproduction of Eta Mesons in the S(11)(1535) Resonance Region at High Momentum Transfer

Dalton, M.M. ; Adams, G.S. ; Ahmidouch, A. ; Angelescu, T. ; Arrington, J. ; Asaturyan, R. ; Baker, O.K. ; Benmouna, N. ; Bertoncini, C. ; Boeglin, W.U. ; Bosted, P.E. ; Breuer, H. ; Christy, M.E. ; Connell, S.H. ; Cui, Y. ; Danagoulian, S. ; Day, D. ; Dodario, T. ; Dunne, J.A. ; Dutta, D. ; El Khayari, N. ; Ent, R. ; Fenker, Howard C. ; Frolov, V.V. ; Gan, L. ; Gaskell, D. ; Hafidi, K. ; Hinton, W. ; Holt, R.J. ; Horn, T. ; Huber, G.M. ; Hungerford, E. ; Jiang, X. ; Jones, M.K. ; Joo, K. ; Kalantarians, N. ; Kelly, J.J. ; Keppel, C.E. ; Kubarovsky, V. ; Li, Y. ; Liang, Y. ; Malace, S. ; Markowitz, P. ; McKee, P. ; Meekins, D.G. ; Mkrtchyan, H. ; Moziak, B. ; Navasardyan, T. ; Niculescu, G. ; Niculescu, I. ; Opper, A.K. ; Ostapenko, T. ; Reimer, P.E. ; Reinhold, J. ; Roche, J. ; Rock, S.E. ; Schulte, E. ; Segbefia, E. ; Smith, C. ; Smith, G.R. ; Stoler, P. ; Tadevosyan, V. ; Tang, L. ; Tvaskis, V. ; Ungaro, M. ; Uzzle, A. ; Vidakovic, S. ; Villano, A. ; Vulcan, W.F. ; Wang, M. ; Warren, G. ; Wesselmann, Frank R. ; Wojtsekhowski, B. ; Wood, S.A. ; Xu, C. ; Yuan, L. ; Zheng, X. ; Zhu, H.

DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t1

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Table 10; Electroproduction of Eta Mesons in the S(11)(1535) Resonance Region at High Momentum Transfer

Dalton, M.M. ; Adams, G.S. ; Ahmidouch, A. ; Angelescu, T. ; Arrington, J. ; Asaturyan, R. ; Baker, O.K. ; Benmouna, N. ; Bertoncini, C. ; Boeglin, W.U. ; Bosted, P.E. ; Breuer, H. ; Christy, M.E. ; Connell, S.H. ; Cui, Y. ; Danagoulian, S. ; Day, D. ; Dodario, T. ; Dunne, J.A. ; Dutta, D. ; El Khayari, N. ; Ent, R. ; Fenker, Howard C. ; Frolov, V.V. ; Gan, L. ; Gaskell, D. ; Hafidi, K. ; Hinton, W. ; Holt, R.J. ; Horn, T. ; Huber, G.M. ; Hungerford, E. ; Jiang, X. ; Jones, M.K. ; Joo, K. ; Kalantarians, N. ; Kelly, J.J. ; Keppel, C.E. ; Kubarovsky, V. ; Li, Y. ; Liang, Y. ; Malace, S. ; Markowitz, P. ; McKee, P. ; Meekins, D.G. ; Mkrtchyan, H. ; Moziak, B. ; Navasardyan, T. ; Niculescu, G. ; Niculescu, I. ; Opper, A.K. ; Ostapenko, T. ; Reimer, P.E. ; Reinhold, J. ; Roche, J. ; Rock, S.E. ; Schulte, E. ; Segbefia, E. ; Smith, C. ; Smith, G.R. ; Stoler, P. ; Tadevosyan, V. ; Tang, L. ; Tvaskis, V. ; Ungaro, M. ; Uzzle, A. ; Vidakovic, S. ; Villano, A. ; Vulcan, W.F. ; Wang, M. ; Warren, G. ; Wesselmann, Frank R. ; Wojtsekhowski, B. ; Wood, S.A. ; Xu, C. ; Yuan, L. ; Zheng, X. ; Zhu, H.

DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t10

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Table 10; Electroproduction of Eta Mesons in the S(11)(1535) Resonance Region at High Momentum Transfer

Dalton, M.M. ; Adams, G.S. ; Ahmidouch, A. ; Angelescu, T. ; Arrington, J. ; Asaturyan, R. ; Baker, O.K. ; Benmouna, N. ; Bertoncini, C. ; Boeglin, W.U. ; Bosted, P.E. ; Breuer, H. ; Christy, M.E. ; Connell, S.H. ; Cui, Y. ; Danagoulian, S. ; Day, D. ; Dodario, T. ; Dunne, J.A. ; Dutta, D. ; El Khayari, N. ; Ent, R. ; Fenker, Howard C. ; Frolov, V.V. ; Gan, L. ; Gaskell, D. ; Hafidi, K. ; Hinton, W. ; Holt, R.J. ; Horn, T. ; Huber, G.M. ; Hungerford, E. ; Jiang, X. ; Jones, M.K. ; Joo, K. ; Kalantarians, N. ; Kelly, J.J. ; Keppel, C.E. ; Kubarovsky, V. ; Li, Y. ; Liang, Y. ; Malace, S. ; Markowitz, P. ; McKee, P. ; Meekins, D.G. ; Mkrtchyan, H. ; Moziak, B. ; Navasardyan, T. ; Niculescu, G. ; Niculescu, I. ; Opper, A.K. ; Ostapenko, T. ; Reimer, P.E. ; Reinhold, J. ; Roche, J. ; Rock, S.E. ; Schulte, E. ; Segbefia, E. ; Smith, C. ; Smith, G.R. ; Stoler, P. ; Tadevosyan, V. ; Tang, L. ; Tvaskis, V. ; Ungaro, M. ; Uzzle, A. ; Vidakovic, S. ; Villano, A. ; Vulcan, W.F. ; Wang, M. ; Warren, G. ; Wesselmann, Frank R. ; Wojtsekhowski, B. ; Wood, S.A. ; Xu, C. ; Yuan, L. ; Zheng, X. ; Zhu, H.

DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t10

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Table 11; Electroproduction of Eta Mesons in the S(11)(1535) Resonance Region at High Momentum Transfer

Dalton, M.M. ; Adams, G.S. ; Ahmidouch, A. ; Angelescu, T. ; Arrington, J. ; Asaturyan, R. ; Baker, O.K. ; Benmouna, N. ; Bertoncini, C. ; Boeglin, W.U. ; Bosted, P.E. ; Breuer, H. ; Christy, M.E. ; Connell, S.H. ; Cui, Y. ; Danagoulian, S. ; Day, D. ; Dodario, T. ; Dunne, J.A. ; Dutta, D. ; El Khayari, N. ; Ent, R. ; Fenker, Howard C. ; Frolov, V.V. ; Gan, L. ; Gaskell, D. ; Hafidi, K. ; Hinton, W. ; Holt, R.J. ; Horn, T. ; Huber, G.M. ; Hungerford, E. ; Jiang, X. ; Jones, M.K. ; Joo, K. ; Kalantarians, N. ; Kelly, J.J. ; Keppel, C.E. ; Kubarovsky, V. ; Li, Y. ; Liang, Y. ; Malace, S. ; Markowitz, P. ; McKee, P. ; Meekins, D.G. ; Mkrtchyan, H. ; Moziak, B. ; Navasardyan, T. ; Niculescu, G. ; Niculescu, I. ; Opper, A.K. ; Ostapenko, T. ; Reimer, P.E. ; Reinhold, J. ; Roche, J. ; Rock, S.E. ; Schulte, E. ; Segbefia, E. ; Smith, C. ; Smith, G.R. ; Stoler, P. ; Tadevosyan, V. ; Tang, L. ; Tvaskis, V. ; Ungaro, M. ; Uzzle, A. ; Vidakovic, S. ; Villano, A. ; Vulcan, W.F. ; Wang, M. ; Warren, G. ; Wesselmann, Frank R. ; Wojtsekhowski, B. ; Wood, S.A. ; Xu, C. ; Yuan, L. ; Zheng, X. ; Zhu, H.

DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t11

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Table 11; Electroproduction of Eta Mesons in the S(11)(1535) Resonance Region at High Momentum Transfer

Dalton, M.M. ; Adams, G.S. ; Ahmidouch, A. ; Angelescu, T. ; Arrington, J. ; Asaturyan, R. ; Baker, O.K. ; Benmouna, N. ; Bertoncini, C. ; Boeglin, W.U. ; Bosted, P.E. ; Breuer, H. ; Christy, M.E. ; Connell, S.H. ; Cui, Y. ; Danagoulian, S. ; Day, D. ; Dodario, T. ; Dunne, J.A. ; Dutta, D. ; El Khayari, N. ; Ent, R. ; Fenker, Howard C. ; Frolov, V.V. ; Gan, L. ; Gaskell, D. ; Hafidi, K. ; Hinton, W. ; Holt, R.J. ; Horn, T. ; Huber, G.M. ; Hungerford, E. ; Jiang, X. ; Jones, M.K. ; Joo, K. ; Kalantarians, N. ; Kelly, J.J. ; Keppel, C.E. ; Kubarovsky, V. ; Li, Y. ; Liang, Y. ; Malace, S. ; Markowitz, P. ; McKee, P. ; Meekins, D.G. ; Mkrtchyan, H. ; Moziak, B. ; Navasardyan, T. ; Niculescu, G. ; Niculescu, I. ; Opper, A.K. ; Ostapenko, T. ; Reimer, P.E. ; Reinhold, J. ; Roche, J. ; Rock, S.E. ; Schulte, E. ; Segbefia, E. ; Smith, C. ; Smith, G.R. ; Stoler, P. ; Tadevosyan, V. ; Tang, L. ; Tvaskis, V. ; Ungaro, M. ; Uzzle, A. ; Vidakovic, S. ; Villano, A. ; Vulcan, W.F. ; Wang, M. ; Warren, G. ; Wesselmann, Frank R. ; Wojtsekhowski, B. ; Wood, S.A. ; Xu, C. ; Yuan, L. ; Zheng, X. ; Zhu, H.

DOI: 10.17182/hepdata.50007.v1/t11

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Table 12; Electroproduction of Eta Mesons in the S(11)(1535) Resonance Region at High Momentum Transfer

Dalton, M.M. ; Adams, G.S. ; Ahmidouch, A. ; Angelescu, T. ; Arrington, J. ; Asaturyan, R. ; Baker, O.K. ; Benmouna, N. ; Bertoncini, C. ; Boeglin, W.U. ; Bosted, P.E. ; Breuer, H. ; Christy, M.E. ; Connell, S.H. ; Cui, Y. ; Danagoulian, S. ; Day, D. ; Dodario, T. ; Dunne, J.A. ; Dutta, D. ; El Khayari, N. ; Ent, R. ; Fenker, Howard C. ; Frolov, V.V. ; Gan, L. ; Gaskell, D. ; Hafidi, K. ; Hinton, W. ; Holt, R.J. ; Horn, T. ; Huber, G.M. ; Hungerford, E. ; Jiang, X. ; Jones, M.K. ; Joo, K. ; Kalantarians, N. ; Kelly, J.J. ; Keppel, C.E. ; Kubarovsky, V. ; Li, Y. ; Liang, Y. ; Malace, S. ; Markowitz, P. ; McKee, P. ; Meekins, D.G. ; Mkrtchyan, H. ; Moziak, B. ; Navasardyan, T. ; Niculescu, G. ; Niculescu, I. ; Opper, A.K. ; Ostapenko, T. ; Reimer, P.E. ; Reinhold, J. ; Roche, J. ; Rock, S.E. ; Schulte, E. ; Segbefia, E. ; Smith, C. ; Smith, G.R. ; Stoler, P. ; Tadevosyan, V. ; Tang, L. ; Tvaskis, V. ; Ungaro, M. ; Uzzle, A. ; Vidakovic, S. ; Villano, A. ; Vulcan, W.F. ; Wang, M. ; Warren, G. ; Wesselmann, Frank R. ; Wojtsekhowski, B. ; Wood, S.A. ; Xu, C. ; Yuan, L. ; Zheng, X. ; Zhu, H.

DOI: 10.17182/hepdata.50548.v1/t12

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 92  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2006  (1)
 3. 2007đến2007  (1)
 4. 2008đến2009  (85)
 5. Sau 2009  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Roche, J.
 2. Mkrtchyan, H.
 3. Day, D.
 4. Asaturyan, R.
 5. Ent, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...