skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Modern Philology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Joyce, Chaos, and Complexity . Thomas Jackson Rice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joyce, Chaos, and Complexity . Thomas Jackson Rice

Weir, David

Modern Philology, 05/2000, Vol.97(4), pp.626-630 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-8232 ; E-ISSN: 1545-6951 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/492905

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joyce, Chaos, and Complexity.(Review)

Weir, David

Modern Philology, May, 2000, Vol.97(4), p.626 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-8232

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Weir, David
  2. David Weir
  3. Lupton, Julia Reinhard
  4. Milligan, Barry
  5. Weir, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...