skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes on Cyperaceae from Myanmar. Part 2

Koyama, Tetsuo

Taiwania, Mar 2018, Vol.63(1), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0372333X ; DOI: 10.6165/tai.2018.63.1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effection and Mechanism of Radiosensitivity of Non-small Cell Lung Cancer Cell Line H358 Following Gefitinib Treatment

Deng, Jie ; Zhuang, Liang ; Chen, Yuan

Zhongguo Fei Ai Za Zhi, 2011, Vol.14(11), pp.841-847 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10093419 ; E-ISSN: 19996187 ; DOI: 10.3779/cjlc.v14i11.3204

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contributions to the Flora of Myanmar IV: A new species and a newly recorded taxon of the genus Sapria (Rafflesiaceae)

Tanaka, Nobuyuki ; Nagamasu, Hidetoshi ; Tagane, Shuichiro ; Hnin, Phyu

Taiwania, Aug 2019, Vol.64(4), pp.357-362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0372333X ; DOI: 10.6165/tai.2019.64.357

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tanaka, Nobuyuki
  2. Chen, Yuan
  3. Hnin, P.P.
  4. Zhuang, Liang
  5. Tetsuo Koyama

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...