skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Planes xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Chủ đề: Mathematics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embedding into the rectilinear plane in optimal O ( n 2 ) time

Catusse, Nicolas ; Chepoi, Victor ; Vaxès, Yann

Theoretical Computer Science, 2011, Vol.412(22), pp.2425-2433 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3975 ; E-ISSN: 1879-2294 ; DOI: 10.1016/j.tcs.2011.01.038

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The finiteness problem for automaton semigroups is undecidable

Gillibert, Pierre

International Journal of Algebra and Computation 24, 1 (2014) 1-9 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1304.2295

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solving the team orienteering problem with cutting planes

El-Hajj, Racha ; Dang, Duc-Cuong ; Moukrim, Aziz

Computers and Operations Research, October 2016, Vol.74, pp.21-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-0548 ; E-ISSN: 1873-765X ; DOI: 10.1016/j.cor.2016.04.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A combinatorial approach to products of Pisot substitutions

Berthé, Valérie ; Bourdon, Jérémie ; Jolivet, Timo ; Siegel, Anne

Ergod. Th. Dynam. Sys. 36 (2016) 1757-1794 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1401.0704

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Untangling a Planar Graph.(Report)

Goaoc, Xavier ; Kratochvil, Jan ; Okamoto, Yoshio ; Shin, Chan - Su ; Spillner, Andreas ; Wolff, Alexander

Discrete and Computational Geometry, Dec, 2009, Vol.42(4), p.542(28) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0179-5376

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kratochvil, Jan
  2. Shin, C.-S.
  3. Dang, Duc-Cuong
  4. Moukrim, Aziz
  5. Goaoc, Xavier

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...