skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The expressiveness of quasiperiodic and minimal shifts of finite type

Durand, Bruno ; Romashchenko, Andrei

Arxiv ID: 1802.01461

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A combinatorial approach to products of Pisot substitutions

Berthé, Valérie ; Bourdon, Jérémie ; Jolivet, Timo ; Siegel, Anne

Ergod. Th. Dynam. Sys. 36 (2016) 1757-1794 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1401.0704

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weak colored local rules for planar tilings

Fernique, Thomas ; Sablik, Mathieu

Ergod. Th. Dynam. Sys. 39 (2019) 3322-3346 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1603.09485

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Romashchenko, A.
  2. Fernique, Thomas
  3. FERNIQUE, T.
  4. Romashchenko, Andrei
  5. Berthe, Valerie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...