skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political expertise and the use of ideology: Moderating effects of evaluative motivation.(Table)

Federico, Christopher M. ; Schneider, Monica C.

Public Opinion Quarterly, Summer, 2007, Vol.71(2), p.221(32) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-362X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"I am an atheist and a Muslim": Islam, communism, and ideological competition

Froese, Paul

Journal of Church and State, Summer, 2005, Vol.47(3), p.473(29) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labour revisionism and qualities of mind and character, 1931-79

Nuttall, Jeremy

The English Historical Review, June, 2005, Vol.120(487), p.667(28) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8266

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Monica C. Schneider
  2. Schneider, Monica C
  3. Schneider, MC
  4. Paul Froese
  5. Federico, CM

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...