skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wang, Ting xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WashU Epigenome Browser update 2019

Li, Daofeng ; Hsu, Silas ; Purushotham, Deepak ; Sears, Renee L ; Wang, Ting

Nucleic acids research, 02 July 2019, Vol.47(W1), pp.W158-W165 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1362-4962 ; PMID: 31165883 Version:1 ; DOI: 10.1093/nar/gkz348

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 3D Genome Browser: a web-based browser for visualizing 3D genome organization and long-range chromatin interactions

Wang, Yanli ; Song, Fan ; Zhang, Bo ; Zhang, Lijun ; Xu, Jie ; Kuang, Da ; Li, Daofeng ; Choudhary, Mayank N K ; Li, Yun ; Hu, Ming ; Hardison, Ross ; Wang, Ting ; Yue, Feng

Genome biology, 04 October 2018, Vol.19(1), pp.151 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-760X ; PMID: 30286773 Version:1 ; DOI: 10.1186/s13059-018-1519-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

methylC Track: visual integration of single-base resolution DNA methylation data on the WashU EpiGenome Browser

Zhou, Xin ; Li, Daofeng ; Lowdon, Rebecca F ; Costello, Joseph F ; Wang, Ting

Bioinformatics (Oxford, England), 01 August 2014, Vol.30(15), pp.2206-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1367-4811 ; PMID: 24728854 Version:1 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btu191

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epigenomic annotation of genetic variants using the Roadmap Epigenome Browser

Zhou, Xin ; Li, Daofeng ; Zhang, Bo ; Lowdon, Rebecca F ; Rockweiler, Nicole B ; Sears, Renee L ; Madden, Pamela A F ; Smirnov, Ivan ; Costello, Joseph F ; Wang, Ting

Nature biotechnology, April 2015, Vol.33(4), pp.345-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1696 ; PMID: 25690851 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Ting
  2. Li, Daofeng
  3. Li, D.
  4. Wang, T.
  5. Zhou, Xin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...