skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Water Science and Technology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of NF membrane fouling and cleaning by two pretreatment strategies for the advanced treatment of antibiotic production wastewater

Wang, Jianxing ; Li, Kun ; Yu, Dawei ; Zhang, Junya ; Wei, Yuansong ; Chen, Meixue ; Shan, Baoqing

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2016, Vol.73(9), pp.2260-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 27148729 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2016.011

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Runoff pollution impacts of polycyclic aromatic hydrocarbons in street dusts from a stream network town

Zhao, Hongtao ; Yin, Chengqing ; Chen, Meixue ; Wang, Weidong

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2008, Vol.58(11), pp.2069-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 19092181 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2008.814

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, Meixue
  2. Chen, M.
  3. Chen, MX
  4. Wang, Wd
  5. Shan, Baoqing

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...