skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Davies, Morgan xóa Chủ đề: Geology xóa Chủ đề: Lead xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die oxidative Fällung von Thallium bei alkalischen pH-Werten zur Behandlung von bergbaubeeinflusstem Wasser ; La precipitación oxidative de talio a pH alcalina para el tratamiento de agua impactada por la minería ; 碱性pH值条件下铊氧化沉淀法处理采矿影响废水
The Oxidative Precipitation of Thallium at Alkaline pH for Treatment of Mining Influenced Water

Davies, Morgan ; Figueroa, Linda ; Wildeman, Thomas ; Bucknam, Charles

Mine Water and the Environment, 2016, Vol.35(1), pp.77-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-015-0349-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (1)
  2. Springer (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wildeman, Thomas
  2. Davies, M.
  3. Wildeman, T.
  4. Davies, Morgan
  5. Figueroa, L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...