skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Nhan đề tạp chí: Planetary and Space Science xóa Tác giả/ người sáng tác: André, N xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transplanet: A web service dedicated to modeling of planetary ionospheres

Blelly, P.-L ; Marchaudon, A ; Indurain, M ; Witasse, O ; Amaya, J ; Chide, B ; André, N ; Génot, V ; Goutenoir, A ; Bouchemit, M

Planetary and Space Science, May 2019, Vol.169, pp.35-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/j.pss.2019.02.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VESPA: A community-driven Virtual Observatory in Planetary Science

Erard, S ; Cecconi, B ; Le Sidaner, P ; Rossi, A.P ; Capria, M.T ; Schmitt, B ; Génot, V ; André, N ; Vandaele, A.C ; Scherf, M ; Hueso, R ; Määttänen, A ; Thuillot, W ; Carry, B ; Achilleos, N

Planetary and Space Science, January 2018, Vol.150, pp.65-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/j.pss.2017.05.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual Planetary Space Weather Services offered by the Europlanet H2020 Research Infrastructure

André, N ; Grande, M ; Achilleos, N ; Barthélémy, M ; Bouchemit, M ; Benson, K ; Blelly, P.-L ; Budnik, E ; Caussarieu, S ; Cecconi, B ; Cook, T ; Génot, V ; Guio, P ; Goutenoir, A ; Grison, B ; Hueso, R

Planetary and Space Science, January 2018, Vol.150, pp.50-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/j.pss.2017.04.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science data visualization in planetary and heliospheric contexts with 3DView

Génot, V ; Beigbeder, L ; Popescu, D ; Dufourg, N ; Gangloff, M ; Bouchemit, M ; Caussarieu, S ; Toniutti, J.-P ; Durand, J ; Modolo, R ; André, N ; Cecconi, B ; Jacquey, C ; Pitout, F ; Rouillard, A ; Pinto, R ; Erard, S ; Jourdane, N

Planetary and Space Science, January 2018, Vol.150, pp.111-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/j.pss.2017.07.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A propagation tool to connect remote-sensing observations with in-situ measurements of heliospheric structures

Rouillard, A.P ; Lavraud, B ; Génot, V ; Bouchemit, M ; Dufourg, N ; Plotnikov, I ; Pinto, R.F ; Sanchez-Diaz, E ; Lavarra, M ; Penou, M ; Jacquey, C ; André, N ; Caussarieu, S ; Toniutti, J.-P ; Popescu, D ; Buchlin, E ; Caminade, S ; Alingery, P

Planetary and Space Science, 01 November 2017, Vol.147, pp.61-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/j.pss.2017.07.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. André, N
  2. Génot, V
  3. Genot, V
  4. Bouchemit, M
  5. Caussarieu, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...