skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twisted geometric Satake equivalence via gerbes on the factorizable grassmannian

Ryan Cohen Reich

Representation Theory of the American Mathematical Society, 2012, Vol.16, pp.345-449 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1088-4165 ; DOI: 10.1090/S1088-4165-2012-00420-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obvious natural morphisms of sheaves are unique

Reich, Ryan Cohen

Theory and Applications of Categories, Vol. 29, 2014, No. 4, pp 48-99

Arxiv ID: 1307.4678

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obvious natural morphisms of sheaves are unique

Ryan Cohen Reich; Ryan Cohen Reich (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 6, 2014

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twisted geometric Satake equivalence via gerbes on the factorizable grassmannian

Ryan Cohen Reich; Ryan Cohen Reich (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 10, 2013

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twisted geometric Satake equivalence via gerbes on the factorizable grassmannian

Reich, Ryan Cohen

Represent. Theory 16 (2012), 345-449

Arxiv ID: 1012.5782

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of copy number variants in horses.(Report)

Doan, Ryan ; Cohen, Noah ; Harrington, Jessica ; Veazy, Kylee ; Juras, Rytis ; Cothran, Gus ; Mccue, Molly E. ; Skow, Loren ; Dindot, Scott V.

Genome Research, May, 2012, Vol.22(5), p.899-907 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-9051

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General discussion

Stuart, Cohen ; Kim, Cohen ; Ottewill, Cohen ; Richards, Cohen ; Morantz, Cohen ; Advincula, Cohen ; Jones, Cohen ; Clark, Cohen ; Cosgrove, Cohen ; Russell, Cohen ; Hanley, Cohen ; Lennox, Cohen ; Factor, Cohen ; Shull, Cohen ; Ryan, Cohen ; Halperin, Cohen ; Binder, Cohen ; Klein, Cohen ; Donald, Cohen ; Zachmann, Cohen ; Kramer, Cohen ; Sano, Cohen ; Lin, Cohen

Faraday Discussions, 1994, Vol.98, pp.329-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6640 ; E-ISSN: 1364-5498 ; DOI: 10.1039/FD9949800329

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General discussion

Yarwood, Cohen ; Stuart, Cohen ; Kim, Cohen ; Fleer, Cohen ; Tirrell, Cohen ; Cosgrove, Cohen ; Klein, Cohen ; Léger, Cohen ; Krausch, Cohen ; Lineton, Cohen ; Richards, Cohen ; Russell, Cohen ; Gast, Cohen ; Higgins, Cohen ; Penfold, Cohen ; Everett, Cohen ; Brown, Cohen ; Mcleish, Cohen ; Ottewill, Cohen ; Jones, Cohen ; Shull, Cohen ; Kramer, Cohen ; Gibbon, Cohen ; Bates, Cohen ; Fernandez, Cohen ; Zachmann, Cohen ; Ryan, Cohen

Faraday Discussions, 1994, Vol.98, pp.231-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6640 ; E-ISSN: 1364-5498 ; DOI: 10.1039/FD9949800231

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
General discussion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General discussion

Yarwood ; Stuart, Cohen ; Kim, Cohen ; Fleer, Cohen ; Tirrell, Cohen ; Cosgrove, Cohen ; Klein, Cohen ; L�Ger, Cohen ; Krausch, Cohen ; Lineton, Cohen ; Richards, Cohen ; Russell, Cohen ; Gast, Cohen ; Higgins, Cohen ; Penfold, Cohen ; Everett, Cohen ; Brown, Cohen ; Mcleish, Cohen ; Ottewill, Cohen ; Jones, Cohen ; Shull, Cohen ; Kramer, Cohen ; Gibbon, Cohen ; Bates, Cohen ; Fernandez, Cohen ; Zachmann, Cohen ; Ryan, Cohen

Faraday Discussions, 1994, Vol.98, p.231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6640 ; E-ISSN: 1364-5498 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/fd9949800231

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Reich, Ryan Cohen
  2. Ryan Cohen Reich
  3. Ottewill,Cohen
  4. Stuart, C.
  5. Russell, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...