skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Toàn văn trực tuyến xóa Tất cả các phiên bản Planetary and Space Science xóa Tất cả các phiên bản HAL (CCSd) xóa Tất cả các phiên bản ScienceDirect (Elsevier) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transplanet: A web service dedicated to modeling of planetary ionospheres.(Report)

Blelly, P.-L. ; Marchaudon, A. ; Indurain, M. ; Witasse, O. ; Amaya, J. ; Chide, B. ; Andre, N. ; Genot, V. ; Goutenoir, A. ; Bouchemit, M.

Planetary and Space Science, 2019, Vol.169, p.35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0633 ; DOI: 10.1016/j.pss.2019.02.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PSUP: A Planetary SUrface Portal

Poulet, F. ; Quantin-Nataf, C. ; Ballans, H. ; Dassas, K. ; Audouard, J. ; Carter, J. ; Gondet, B. ; Lozac'H, L. ; Malapert, J.-C. ; Marmo, C. ; Riu, L. ; Sejourne, A.

Planetary and Space Science, 2018, Vol.150, p.2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0633 ; DOI: 10.1016/j.pss.2017.01.016

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MarsSI: Martian surface data processing information system

Quantin-Nataf, C ; Lozac'H, L ; Thollot, P ; Loizeau, D ; Bultel, B ; Fernando, J ; Allemand, P ; Dubuffet, F ; Poulet, F ; Ody, A ; Clénet, H ; Leyrat, C ; Harrisson, S; Bibliotheque, La (Editor)

Planetary and space science, January 2018, Vol.150, pp.157-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/j.pss.2017.09.014

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VESPA: A community-driven Virtual Observatory in Planetary Science

Erard, S ; Cecconi, B ; Le Sidaner, P ; Rossi, A.P ; Capria, M.T ; Schmitt, B ; Génot, V ; André, N ; Vandaele, A.C ; Scherf, M ; Hueso, R ; Määttänen, A ; Thuillot, W ; Carry, B ; Achilleos, N

Planetary and Space Science, January 2018, Vol.150, pp.65-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/j.pss.2017.05.013

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Marmo, C.
  2. Quantin-Nataf, C
  3. Poulet, F
  4. Génot, V
  5. Bouchemit, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...