skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: English Historical Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transylvanian Saxon Politics, Hungarian State Building and the Case of the Allgemeiner Deutscher Schulverein (1881-82)

Kwan, Jonathan

The English Historical Review, Jun 2012, Vol.127(526), p.592 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266 ; E-ISSN: 14774534

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

English-Transylvanian Contacts in the 17th Century: The Early Stuarts and Transylvania During the Thirty Years' War

Andersson, Daniel

The English Historical Review, Vol.127(525), p.441 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266 ; E-ISSN: 14774534

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calvinism on the Frontier, 1600-1660: International Calvinism and the Reformed Church in Hungary and Transylvania

Naphy, William

The English Historical Review, Vol.116(469), pp.1223-1224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266 ; E-ISSN: 14774534

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. William G. Naphy
  2. Kwan, Jonathan
  3. Andersson, D
  4. Andersson, Daniel
  5. Kwan, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...