skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Monitoring xóa Chủ đề: Information Retrieval xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The JISC User Behaviour Monitoring and Evaluation Framework

Linda Banwell ; Kathryn Ray ; Graham Coulson ; Christine Urquhart ; Ray Lonsdale ; Chris Armstrong ; Rhian Thomas ; Siân Spink ; Alison Yeoman ; Roger Fenton ; Jennifer Rowley

Journal of Documentation, 2004, Vol.60(3), p.302-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; DOI: 10.1108/00220410410534202

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-User Searching Behavior in Information Retrieval: A Longitudinal Study

Yuan, Weijing

Journal of the American Society for Information Science (1986-1998), Mar 1997, Vol.48(3), p.218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028231 ; E-ISSN: 10974571

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visits, hits, caching and counting on the World Wide Web: old wine in new bottles?

Pierre Berthon ; Leyland Pitt ; Gerard Prendergast

Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 1997, Vol.7(1), p.5-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1066-2243 ; DOI: 10.1108/10662249710159791

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A behavioural model for information retrieval system design

Ellis, David

Journal of Information Science, August 1989, Vol.15(4-5), pp.237-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-5515 ; E-ISSN: 1741-6485 ; DOI: 10.1177/016555158901500406

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Use of Computer - Monitored Data in Information Science and Communication Research

Rice, R. E. ; Borgman, C. L.

Journal of the American Society for Information Science, July, 1983, Vol.34(4), p.247-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8231

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Prendergast, Gerard
  2. Ray, Kathryn
  3. Pitt, Leyland
  4. Thomas, Rhian
  5. Coulson, Graham

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...