skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nysveen, H xóa Chủ đề: Telecommunications Systems & Internet Communications xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining intention to use mobile chat services: moderating effects of gender

Nysveen, Herbjørn ; Pedersen, Per E ; Thorbjørnsen, Helge

Journal of Consumer Marketing, 01 August 2005, Vol.22(5), pp.247-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-3761 ; E-ISSN: 2052-1200 ; DOI: 10.1108/07363760510611671

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intentions to Use Mobile Services: Antecedents and Cross-Service Comparisons

Nysveen, Herbjørn ; Pedersen, Per ; Thorbjørnsen, Helge

Journal of the Academy of Marketing Science, Summer 2005, Vol.33(3), pp.330-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00920703 ; E-ISSN: 15527824

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...