skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 87  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Q - Science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Engagement Design: Designing for Interaction Motivations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engagement Design: Designing for Interaction Motivations

Zagalo, Nelson; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783030370848 ; ISBN: 3030370844 ; E-ISBN: 9783030370855 ; E-ISBN: 3030370852

Toàn văn không sẵn có

2
Imagination + Technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagination + Technology

Turner, Phil; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783030373474 ; ISBN: 3030373479 ; E-ISBN: 9783030373481 ; E-ISBN: 3030373487

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Wearable Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wearable Interaction

Motti, Vivian Genaro; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783030271107 ; ISBN: 3030271102 ; E-ISBN: 9783030271114 ; E-ISBN: 3030271110

Toàn văn không sẵn có

4
Character Computing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Character Computing

El Bolock, Alia;;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; El Bolock, Alia (Editor) ; Abdelrahman, Yomna (Editor) ; Abdennadher, Slim (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783030159535 ; ISBN: 3030159531 ; E-ISBN: 9783030159542 ; E-ISBN: 303015954X

Toàn văn không sẵn có

5
Personas - User Focused Design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personas - User Focused Design

Nielsen, Lene; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447174264 ; ISBN: 1447174267 ; E-ISBN: 9781447174271 ; E-ISBN: 1447174275 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-7427-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Perspectives on Human-Computer Interaction Research with Older People
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives on Human-Computer Interaction Research with Older People

Sayago, Sergio;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Sayago, Sergio (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783030060756 ; ISBN: 3030060756 ; E-ISBN: 9783030060763 ; E-ISBN: 3030060764 ; DOI: 10.1007/978-3-030-06076-3

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Intercultural User Interface Design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intercultural User Interface Design

Heimgärtner, Rüdiger; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783030174262 ; ISBN: 3030174263 ; E-ISBN: 9783030174279 ; E-ISBN: 3030174271 ; DOI: 10.1007/978-3-030-17427-9

Toàn văn không sẵn có

8
Sonification Design: From Data to Intelligible Soundfields
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sonification Design: From Data to Intelligible Soundfields

Worrall, David; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783030014964 ; ISBN: 3030014967 ; E-ISBN: 9783030014971 ; E-ISBN: 3030014975 ; DOI: 10.1007/978-3-030-01497-1

Toàn văn không sẵn có

9
Gamification Mindset
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gamification Mindset

Goethe, Ole; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783030110772 ; ISBN: 303011077X ; E-ISBN: 9783030110789 ; E-ISBN: 3030110788 ; DOI: 10.1007/978-3-030-11078-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Web Accessibility: A Foundation for Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web Accessibility: A Foundation for Research

Yesilada, Yeliz;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Yesilada, Yeliz (Editor) ; Harper, Simon (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447174394 ; ISBN: 1447174399 ; E-ISBN: 9781447174400 ; E-ISBN: 1447174402 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-7440-0

Toàn văn không sẵn có

11
Macrotask Crowdsourcing: Engaging the Crowds to Address Complex Problems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macrotask Crowdsourcing: Engaging the Crowds to Address Complex Problems

Khan, Vassillis-Javed;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Khan, Vassillis-Javed (Editor) ; Papangelis, Konstantinos (Editor) ; Lykourentzou, Ioanna (Editor) ; Markopoulos, Panos (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783030123338 ; ISBN: 3030123332 ; E-ISBN: 9783030123345 ; E-ISBN: 3030123340

Toàn văn không sẵn có

12
Online Harassment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online Harassment

Golbeck, Jennifer;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Golbeck, Jennifer (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319785820 ; ISBN: 3319785826 ; E-ISBN: 9783319785837 ; E-ISBN: 3319785834 ; DOI: 10.1007/978-3-319-78583-7

Toàn văn không sẵn có

13
Family History Digital Libraries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family History Digital Libraries

Bainbridge, William Sims; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783030010621 ; ISBN: 3030010627 ; E-ISBN: 9783030010638 ; E-ISBN: 3030010635 ; DOI: 10.1007/978-3-030-01063-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
New Directions in Third Wave Human-Computer Interaction: Volume 2 - Methodologies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Directions in Third Wave Human-Computer Interaction: Volume 2 - Methodologies

Filimowicz, Michael;;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Filimowicz, Michael (Editor) ; Tzankova, Veronika (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319733739 ; ISBN: 3319733737 ; E-ISBN: 9783319733746 ; E-ISBN: 3319733745 ; DOI: 10.1007/978-3-319-73374-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Designing for the User Experience in Learning Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing for the User Experience in Learning Systems

Kapros, Evangelos;;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Kapros, Evangelos (Editor) ; Koutsombogera, Maria (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319947938 ; ISBN: 3319947931 ; E-ISBN: 9783319947945 ; E-ISBN: 331994794X ; DOI: 10.1007/978-3-319-94794-5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
New Directions in Third Wave Human-Computer Interaction: Volume 1 - Technologies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Directions in Third Wave Human-Computer Interaction: Volume 1 - Technologies

Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Filimowicz, Michael (Editor) ; Tzankova, Veronika (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319733555 ; ISBN: 3319733559 ; E-ISBN: 9783319733562 ; E-ISBN: 3319733567 ; DOI: 10.1007/978-3-319-73356-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Biomechanical Biofeedback Systems and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomechanical Biofeedback Systems and Applications

Kos, Anton ; Umek, Anton; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319913483 ; ISBN: 3319913484 ; E-ISBN: 9783319913490 ; E-ISBN: 3319913492 ; DOI: 10.1007/978-3-319-91349-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Funology 2: From Usability to Enjoyment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Funology 2: From Usability to Enjoyment

Blythe, Mark;;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Blythe, Mark (Editor) ; Monk, Andrew (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319682129 ; ISBN: 3319682121 ; E-ISBN: 9783319682136 ; E-ISBN: 331968213X ; DOI: 10.1007/978-3-319-68213-6

Toàn văn không sẵn có

19
Virtual Taste and Smell Technologies for Multisensory Internet and Virtual Reality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual Taste and Smell Technologies for Multisensory Internet and Virtual Reality

Cheok, Adrian David ; Karunanayaka, Kasun; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319738635 ; ISBN: 3319738631 ; E-ISBN: 9783319738642 ; E-ISBN: 331973864X ; DOI: 10.1007/978-3-319-73864-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Designing Immersive Video Games Using 3DUI Technologies: Improving the Gamer's User Experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing Immersive Video Games Using 3DUI Technologies: Improving the Gamer's User Experience

Kulshreshth, Arun K ; Laviola Jr, Joseph J; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319779522 ; ISBN: 3319779524 ; E-ISBN: 9783319779539 ; E-ISBN: 3319779532 ; DOI: 10.1007/978-3-319-77953-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 87  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (60)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2007  (7)
  2. 2007đến2009  (11)
  3. 2010đến2013  (9)
  4. 2014đến2017  (38)
  5. Sau 2017  (22)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...