skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Dorussen, Han xóa Chủ đề: Governance xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Into the lion’s den: Local responses to UN peacekeeping

Dorussen, Han ; Gizelis, Theodora-Ismene

Journal of Peace Research, November 2013, Vol.50(6), pp.691-706 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343313484953

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sharing the Burden of Collective Security in the European Union

Dorussen, Han ; Kirchner, Emil ; Sperling, James;

International Organization, Oct 2009, Vol.63(4), pp.789-810 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00208183 ; E-ISSN: 15315088 ; DOI: 10.1017/S0020818309990105

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dorussen, H
  2. Dorussen, Han
  3. Kirchner, Emil J.
  4. Gizelis, Theodora-Ismene
  5. James Sperling

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...