skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Ieee Computer Graphics And Applications xóa Tác giả/ người sáng tác: Kulpa, Richard xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using virtual reality to analyze sports performance

Bideau, Benoit ; Kulpa, Richard ; Vignais, Nicolas ; Brault, Sébastien ; Multon, Franck ; Craig, Cathy

IEEE computer graphics and applications, 2010, Vol.30(2), pp.14-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-1756 ; PMID: 20650707 Version:1 ; DOI: 10.1109/MCG.2009.134

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brault, Sebastien
  2. Kulpa, R.
  3. Vignais, Nicolas
  4. Craig, C
  5. Multon, Franck

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...