skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Chủ đề: Zinc xóa Năm xuất bản: 2010đến2011 xóa Chủ đề: Heavy Metal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on the characteristics of heavy metals in orange ecosystem

Li, Qilin ; Wei, Chaofu ; Huang, Yun ; Wang, Liwei ; Wang, Dingyong

Chinese Journal of Geochemistry, 2010, Vol.29(1), pp.100-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-010-0100-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source attributions of heavy metals in rice plant along highway in Eastern China

Feng, Jinfei ; Wang, Yinxi ; Zhao, Jian ; Zhu, Liqun ; Bian, Xinmin ; Zhang, Weijian

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(7), pp.1158-1164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60529-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobilities and leachabilities of heavy metals in sludge with humus soil

Zhu, Rui ; Wu, Min ; Yang, Jian

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(2), pp.247-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60399-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Salinity change and its impact on heavy metals during beach soil leaching and desalination

Liu, Ya-Nan ; Li, Qu-Sheng ; Du, Ye-Feng ; Cui, Zhi-Hong ; Li, Sha

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, July 2011, Vol.32(7), pp.2087-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 21922835 Version:1

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxidation buffer capacity of sewage sludge barrier for immobilization of heavy metals

Zhang, Hu-Yuan ; Fan, Zhi-Ming ; Wang, Bao ; Ju, Yuan-Yuan

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, November 2010, Vol.31(11), pp.2705-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 21250455 Version:1

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in the surface sediment of the dumping ground outside Jiaozhou Bay and their potential ecological risk

Cao, Cong-Hua ; Zhang, Nai-Xing ; Wu, Feng-Cong ; Sun, Bin ; Ren, Rong-Zhu ; Sun, Xu ; Lin, Sen ; Zhang, Shao-Ping

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, May 2011, Vol.32(5), pp.1315-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 21780585 Version:1

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of heavy metals in waters and pollution assessment in thallium contaminated area of Yunfu, Guangdong

Li, Xiang-Ping ; Qi, Jian-Ying ; Wang, Chun-Lin ; Chen, Yong-Heng

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, May 2011, Vol.32(5), pp.1321-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 21780586 Version:1

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Batch and column experiments to support heavy metals (Cu, Zn and Mn) in alluvial sediments

Dişli, E.

Chinese Journal of Geochemistry, 2010, Vol.29(4), pp.365-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-010-0468-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel process utilizing alkalis assisted hydrothermal process to stabilize heavy metals both from municipal solid waste or medical waste incinerator fly ash and waste water

Wang, Lei ; Jin, Jian ; Li, Xiao-Dong ; Chi, Yong ; Yan, Jian-Hua

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, August 2010, Vol.31(8), pp.1973-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 21090322 Version:1

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of heavy metal contamination in four kinds of fishes from the different farmer markets in Beijing

Liu, Ping ; Zhou, Yi-Qi ; Zang, Li-Jie

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, July 2011, Vol.32(7), pp.2062-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 21922831 Version:1

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of heavy metal and polycyclic aromatic hydrocarbons contamination in street dusts in urban Beijing

Xiang, Li ; Li, Ying-Xia ; Shi, Jiang-Hong ; Liu, Jing-Ling

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, January 2010, Vol.31(1), pp.159-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 20329533 Version:1

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of adsorption capacities of humic acids extracted from Algerian soil on polyaniline for application to remove pollutants such as Cd(II), Zn(II) and Ni(II) and characterization with cavity microelectrode

Terbouche, Achour ; Ramdane-Terbouche, Chafia Ait ; Hauchard, Didier ; Djebbar, Safia

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(7), pp.1095-1103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60521-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative study of heavy metal and pathogenic bacterial contamination in sludge and manure in biogas and non-biogas swine farms

Tulayakul, Phitsanu ; Boonsoongnern, Alongkot ; Kasemsuwan, Suwicha ; Wiriyarampa, Srisamai ; Pankumnoed, Juree ; Tippayaluck, Suwanna ; Hananantachai, Hathairad ; Mingkhwan, Ratchaneekorn ; Netvichian, Ramnaree ; Khaodhiar, Sutha

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(6), pp.991-997 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60484-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Heavy Metal Sources for Vegetable Soils from Shandong Province, China

Liu, Ping ; Zhao, Hai-Jun ; Wang, Li-Li ; Liu, Zhao-Hui ; Wei, Jian-Lin ; Wang, Yan-Qin ; Jiang, Li-Hua ; Dong, Liang ; Zhang, Yu-Feng

Agricultural Sciences in China, 2011, Vol.10(1), pp.109-119

ISSN: 1671-2927 ; DOI: 10.1016/S1671-2927(11)60313-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal concentrations of agricultural soils and vegetables from Dongguan, Guangdong

Cai, Limei ; Huang, Lanchun ; Zhou, Yongzhang ; Xu, Zhencheng ; Peng, Xiaochun ; Yao, Ling’ai ; Zhou, Yang ; Peng, Ping’an

Journal of Geographical Sciences, 2010, Vol.20(1), pp.121-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1009-637X ; E-ISSN: 1861-9568 ; DOI: 10.1007/s11442-010-0121-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadmium and Zinc Accumulation in Maize Grain as Affected by Cultivars and Chemical Fixation Amendments

Guo, Xiao-Fang ; Wei, Ze-Bin ; Wu, Qi-Tang ; Qiu, Jin-Rong ; Zhou, Jian-Li

Pedosphere, 2011, Vol.21(5), pp.650-656 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(11)60167-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal concentrations in soils and plants in the vicinity of Arufu lead-zinc mine, Middle Benue Trough, Nigeria

Nganje, T. ; Adamu, C. ; Ukpong, E.

Chinese Journal of Geochemistry, 2010, Vol.29(2), pp.167-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-010-0167-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Study of Impact in Soil for Sewage Sludge Application - Study of Impact in Soil for Sewage Sludge Application
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of Impact in Soil for Sewage Sludge Application - Study of Impact in Soil for Sewage Sludge Application

C. ; Yang

环境科学与工程 - Journal of Environmental Science and Engineering, 2010, Vol.4(11), pp.79-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1934-8932

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhou, Jian-Li
 2. Peng, Xiaochun
 3. Zhou, Yang
 4. Zhao, Jian
 5. Xu, Zhencheng

theo chủ đề:

 1. Zinc
 2. Cadmium
 3. Lead
 4. Copper
 5. Metals, Heavy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...