skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 4.451  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Chủ đề: Philosophy xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Subject of Minority Rights New Categories and a Critique of Will Kymlicka’s Group-Differentiated Rights

Dante Palma

Ideas y Valores, 01 August 2014, Vol.63(155), pp.191-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-0062 ; E-ISSN: 0120-0062

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support for Multiculturalism and Minority Rights: The Role of National Identification and Out-group Threat

Verkuyten, Maykel

Social Justice Research, 2009, Vol.22(1), pp.31-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7466 ; E-ISSN: 1573-6725 ; DOI: 10.1007/s11211-008-0087-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non‐Chauvinist Multiculturalism: A Critical Encounter between Butler and Kymlicka on the Way to the Emancipationist Model of Minority Rights

Karademir, Aret

Philosophical Forum, December 2017, Vol.48(4), pp.423-448 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-806X ; E-ISSN: 1467-9191 ; DOI: 10.1111/phil.12168

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmopolitan Justice and Minority Rights: The Case of Minority Nations (or Kant again, but different).(Article)

Requejo, Ferran

Ramon Llull Journal of Applied Ethics, Jan-Dec, 2012, Vol.3(3), p.83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2013-8393

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights and the Preservation of Languages

Ellis, Anthony

Philosophy, 2005, Vol.80(2), pp.199-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-8191 ; DOI: 10.1017/S0031819105000239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Der Kult der Minderheitensprachen
The cult of minority languages

Gerhards, Jürgen

Leviathan, 2011, Vol.39(2), pp.165-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0425 ; E-ISSN: 1861-8588 ; DOI: 10.1007/s11578-011-0118-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three Meanings of Equality: The ‘Arab Problem’ in Israel

Heins, Volker

Res Publica, 2012, Vol.18(1), pp.79-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-4765 ; E-ISSN: 1572-8692 ; DOI: 10.1007/s11158-012-9187-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GRUPNO PREDSTAVLJANJE U POLITIČKOJ FILOZOFIJI WILLA KYMLICKE

Huruz, Elma

PREGLED - časopis za društvena pitanja, 2013, Vol.LIV(3), pp.161-175

ISSN: 0032-7271

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confucianism Versus Liberalism over Minority Rights: A Critical Response to will Kymlicka 1

He, Baogang

Journal of Chinese Philosophy, March 2004, Vol.31(1), pp.103-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-8121 ; E-ISSN: 1540-6253 ; DOI: 10.1111/j.1540-6253.2004.00145.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Crisis

Enrique Camacho

Tópicos, 01 December 2016, Issue 52, pp.427-456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0188-6649 ; E-ISSN: 2007-8498 ; DOI: 10.21555/top.v0i52.836

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Limits of Criminal Disenfranchisement

Munn, Nicholas

Criminal Justice Ethics, 01 December 2011, Vol.30(3), pp.223-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0731-129X ; E-ISSN: 1937-5948 ; DOI: 10.1080/0731129X.2011.628826

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EL SUJETO DE DERECHO DE LAS MINORÍAS NUEVAS CATEGORÍAS Y UNA CRÍTICA A LA CONCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DIFERENCIADOS EN FUNCIÓN DE GRUPO DE WILL KYMLICKA

Dante, Palma

Ideas y Valores, 01 May 2014, Vol.63(155), pp.191-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-0062 ; DOI: 10.15446/ideasyvalores.v63n155.37503

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Human and nothing but human': How Schmittian is Hannah Arendt's critique of human rights and international law?

Keedus, Liisi

History of European Ideas, 01 June 2011, Vol.37(2), pp.190-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-6599 ; E-ISSN: 1873-541X ; DOI: 10.1016/j.histeuroideas.2010.11.011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey Article: The Justification of Minority Language Rights*

Patten, Alan

Journal of Political Philosophy, March 2009, Vol.17(1), pp.102-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-8016 ; E-ISSN: 1467-9760 ; DOI: 10.1111/j.1467-9760.2008.00321.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Policy and Diverse Societies: Constitutional Patriotism and Minority Language Rights

Payrow Shabani, Omid A.

Constellations, June 2004, Vol.11(2), pp.193-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1351-0487 ; E-ISSN: 1467-8675 ; DOI: 10.1111/j.1351-0487.2004.00372.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recognition Struggles in Trans-national Arenas: Negotiating Identities and Framing Citizenship

Hobson, Barbara ; Carson, Marcus ; Lawrence, Rebecca

Critical Review of International Social and Political Philosophy, 01 December 2007, Vol.10(4), pp.443-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-8230 ; E-ISSN: 1743-8772 ; DOI: 10.1080/13698230701660170

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiqh Al-Aqalliyyât and the Arab Spring: Modern Islamic theorizing

Eyadat, Zaid M

Philosophy & Social Criticism, October 2013, Vol.39(8), pp.733-753 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-4537 ; E-ISSN: 1461-734X ; DOI: 10.1177/0191453713494970

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conscientious objection to intentional killing: an argument for toleration

Myskja, Bjørn K ; Magelssen, Morten

BMC medical ethics, 19 October 2018, Vol.19(1), pp.82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1472-6939 ; PMID: 30340579 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12910-018-0323-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond (Models of) Disability?

Beaudry, Jonas - Sébastien

Journal of Medicine and Philosophy, 2016, Vol. 41(2), pp.210-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-5310 ; E-ISSN: 1744-5019 ; DOI: 10.1093/jmp/jhv063

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Through the Looking Glass: The American Art Cinema in an Age of Social Change

Cardullo, Bert

The Midwest Quarterly, Autumn 2010, Vol.52(1), pp.86-102,9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263451

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.451  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.371)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.419)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (624)
 2. 2007đến2009  (724)
 3. 2010đến2012  (863)
 4. 2013đến2016  (1.322)
 5. Sau 2016  (918)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.416)
 2. German  (44)
 3. Portuguese  (20)
 4. Spanish  (17)
 5. French  (9)
 6. Italian  (8)
 7. Lithuanian  (4)
 8. Norwegian  (3)
 9. Korean  (3)
 10. Dutch  (3)
 11. Polish  (1)
 12. Turkish  (1)
 13. Bosnian  (1)
 14. Chinese  (1)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ferrara, Alessandro
 2. Kaul, Volker
 3. Rasmussen, David
 4. Sugden, Sherwood J. B.
 5. Davids, Nuraan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...