skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Moretti, Anthony xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Mass Media in the Post-Soviet World: Market Forces, State Actors, and Political Manipulation in the Informational Environment After Communism by Peter Rollberg and Marlene Laruelle, eds

Moretti, Anthony

Journalism & Mass Communication Quarterly, September 2019, Vol.96(3), pp.925-926 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-6990 ; E-ISSN: 2161-430X ; DOI: 10.1177/1077699019840293

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Media-State Relations in Emerging Democracies by Adrian Hadland

Moretti, Anthony

Journalism & Mass Communication Quarterly, September 2016, Vol.93(3), pp.701-702 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-6990 ; E-ISSN: 2161-430X ; DOI: 10.1177/1077699016659075m

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On your marks, get set, spend: Money, TV, and the Olympic games.(GOLD SILVER, BRONZE, AND GREEN)

Moretti, Anthony

Phi Kappa Phi Forum, 2016, Vol.96(2), p.12(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1538-5914

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Interference of Politics in the Olympic Games, and How the U.S. Media Contribute to It

Moretti, Anthony

Global Media Journal, 2013, Vol.6(2), pp.5-18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19185901

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moretti, Anthony
  2. Moretti, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...