skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hadibarata, Tony xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation Study between Land Use, Water Quality, and Heavy Metals (Cd, Pb, and Zn) Content in Water and Green Lipped Mussels Perna viridis (Linnaeus.) at the Johor Strait

Hadibarata, Tony ; Abdullah, Faizuan ; Yusoff, Abdull ; Ismail, Razali ; Azman, Shamila ; Adnan, Norliyana

Water, Air, & Soil Pollution, 2012, Vol.223(6), pp.3125-3136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-012-1095-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced Degradation of Pyrene and Metabolite Identification by Pleurotus eryngii F032

Teh, Zee ; Hadibarata, Tony

Water, Air, & Soil Pollution, 2014, Vol.225(5), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-014-1909-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of Silver Nanoparticles from Water Environment: Experimental, Mathematical Formulation, and Cost Analysis

Syafiuddin, Achmad ; Salmiati, Salmiati ; Hadibarata, Tony ; Salim, Mohd ; Kueh, Ahmad ; Suhartono, Suhartono

Water, Air, & Soil Pollution, 2019, Vol.230(5), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-019-4143-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption Characteristics of Bisphenol A onto Low-Cost Modified Phyto-Waste Material in Aqueous Solution

Lazim, Zainab ; Hadibarata, Tony ; Puteh, Mohd ; Yusop, Zulkifli

Water, Air, & Soil Pollution, 2015, Vol.226(3), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-015-2318-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of Remazol Brilliant Blue R from Aqueous Solution by Adsorption Using Pineapple Leaf Powder and Lime Peel Powder

Rahmat, Normaizatul ; Ali, Aili ; Salmiati, Nafsiah ; Hussain, Mimi ; Muhamad, Risky ; Kristanti, Tony ; Hadibarata, Tony

Water, Air, & Soil Pollution, 2016, Vol.227(4), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-016-2807-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acceleration of Anthraquinone-Type Dye Removal by White-Rot Fungus Under Optimized Environmental Conditions

Hadibarata, Tony ; Yusoff, Abdull ; Kristanti, Risky

Water, Air and Soil Pollution, Oct 2012, pp.4669-4677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-012-1177-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hadibarata, T
  2. Hadibarata, Tony
  3. Yusoff, Abdull
  4. Yusoff, Abdull Rahim Mohd
  5. Kristanti, Tony

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...