skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Năm xuất bản: Sau 2016 xóa Tác giả/ người sáng tác: Lepreux, Sophie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible interaction on tabletop, an illustrated federating framework

Lepreux, Sophie ; Castet, Julien ; Couture, Nadine ; Dubois, Emmanuel ; Kolski, Christophe ; Kubicki, Sebastien ; Maquil, Valérie ; Riviere, Guillaume; Lepreux, Sophie (Editor)

Journal d'Interaction Personne-Système, 07 September 2017, Vol.5, Number 1(1), pp.23-59

E-ISSN: 2418-1838

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...