skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Chủ đề: Languages & Literatures xóa Tác giả/ người sáng tác: Kohlmann, Benjamin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Men of Sobriety and Buisnes’: Pepys, Privacy and Public Duty

Kohlmann, Benjamin

The Review of English Studies, 2010, Vol. 61(251), pp.553-571 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6551 ; E-ISSN: 1471-6968 ; DOI: 10.1093/res/hgp073

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kohlmann, Benjamin
  2. Kohlmann, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...