skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Tác giả/ người sáng tác: Ma, Wei-Ying xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

IGroup: web image search results clustering

Jing, Feng ; Wang, Changhu ; Yao, Yuhuan ; Deng, Kefeng ; Zhang, Lei ; Ma, Wei-Ying

Proceedings of the 14th ACM international conference on multimedia, 23 October 2006, pp.377-384

ISBN: 1595934472 ; ISBN: 9781595934475 ; DOI: 10.1145/1180639.1180720

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

EnjoyPhoto: a vertical image search engine for enjoying high-quality photos

Zhang, Lei ; Chen, Le ; Jing, Feng ; Deng, Kefeng ; Ma, Wei-Ying

Proceedings of the 14th ACM international conference on multimedia, 23 October 2006, pp.367-376

ISBN: 1595934472 ; ISBN: 9781595934475 ; DOI: 10.1145/1180639.1180719

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intuitive and effective interfaces for WWW image search engines

Li, Zhi-Wei ; Xie, Xing ; Liu, Hao ; Tang, Xiaoou ; Li, Mingjing ; Ma, Wei-Ying

Proceedings of the 12th annual ACM international conference on multimedia, 10 October 2004, pp.748-749

ISBN: 1581138938 ; ISBN: 9781581138931 ; DOI: 10.1145/1027527.1027697

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

IGroup: a web image search engine with semantic clustering of search results

Jing, Feng ; Wang, Changhu ; Yao, Yuhuan ; Deng, Kefeng ; Zhang, Lei ; Ma, Wei-Ying

Proceedings of the 14th ACM international conference on multimedia, 23 October 2006, pp.497-498

ISBN: 1595934472 ; ISBN: 9781595934475 ; DOI: 10.1145/1180639.1180743

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

VirtualTour: an online travel assistant based on high quality images

Jing, Feng ; Zhang, Lei ; Ma, Wei-Ying

Proceedings of the 14th ACM international conference on multimedia, 23 October 2006, pp.599-602

ISBN: 1595934472 ; ISBN: 9781595934475 ; DOI: 10.1145/1180639.1180762

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective browsing of web image search results

Liu, Hao ; Xie, Xing ; Tang, Xiaoou ; Li, Zhi-Wei ; Ma, Wei-Ying

Proceedings of the 6th ACM SIGMM international workshop on multimedia information retrieval, 15 October 2004, pp.84-90

ISBN: 1581139403 ; ISBN: 9781581139402 ; DOI: 10.1145/1026711.1026726

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Locality preserving clustering for image database

Zheng, Xin ; Cai, Deng ; He, Xiaofei ; Ma, Wei-Ying ; Lin, Xueyin

Proceedings of the 12th annual ACM international conference on multimedia, 10 October 2004, pp.885-891

ISBN: 1581138938 ; ISBN: 9781581138931 ; DOI: 10.1145/1027527.1027731

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

AIRE: an ambient interactive and responsive environment for mobile image management

Hua, Zhigang ; Wang, Xiang-Jun ; Xie, Xing ; Liu, Qingshan ; Lu, Hanqing ; Ma, Wei-Ying

Proceedings of the 7th international conference on human computer interaction with mobile devices & services, 19 September 2005, pp.343-344

ISBN: 1595930892 ; ISBN: 9781595930897 ; DOI: 10.1145/1085777.1085857

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Looking into video frames on small displays

Fan, Xin ; Xie, Xing ; Zhou, He-Qin ; Ma, Wei-Ying

Proceedings of the eleventh ACM international conference on multimedia, 02 November 2003, pp.247-250

ISBN: 1581137222 ; ISBN: 9781581137224 ; DOI: 10.1145/957013.957063

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia information retrieval: what is it, and why isn't anyone using it?

Jaimes, Alejandro ; Christel, Mike ; Gilles, Sébastien ; Sarukkai, Ramesh ; Ma, Wei-Ying

Proceedings of the 7th ACM SIGMM international workshop on multimedia information retrieval, 10 November 2005, pp.3-8

ISBN: 1595932445 ; ISBN: 9781595932440 ; DOI: 10.1145/1101826.1101829

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grouping web image search result

Wang, Xin-Jing ; Ma, Wei-Ying ; He, Qi-Cai ; Li, Xing

Proceedings of the 12th annual ACM international conference on multimedia, 10 October 2004, pp.436-439

ISBN: 1581138938 ; ISBN: 9781581138931 ; DOI: 10.1145/1027527.1027632

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building implicit links from content for forum search

Xu, Gu ; Ma, Wei-Ying

Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on research and development in information retrieval, 06 August 2006, pp.300-307

ISBN: 1595933697 ; ISBN: 9781595933690 ; DOI: 10.1145/1148170.1148224

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable music recommendation by search

Cai, Rui ; Zhang, Chao ; Zhang, Lei ; Ma, Wei-Ying

Proceedings of the 15th international conference on multimedia, 29 September 2007, pp.1065-1074

ISBN: 9781595937025 ; ISBN: 1595937021 ; DOI: 10.1145/1291233.1291466

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid index structures for location-based web search

Zhou, Yinghua ; Xie, Xing ; Wang, Chuang ; Gong, Yuchang ; Ma, Wei-Ying

Proceedings of the 14th ACM international conference on information and knowledge management, 31 October 2005, pp.155-162

ISBN: 1595931406 ; ISBN: 9781595931405 ; DOI: 10.1145/1099554.1099584

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Block-level link analysis

Cai, Deng ; He, Xiaofei ; Wen, Ji-Rong ; Ma, Wei-Ying

Proceedings of the 27th annual international ACM SIGIR conference on research and development in information retrieval, 25 July 2004, pp.440-447

ISBN: 1581138814 ; ISBN: 9781581138818 ; DOI: 10.1145/1008992.1009068

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Block-based web search

Cai, Deng ; Yu, Shipeng ; Wen, Ji-Rong ; Ma, Wei-Ying

Proceedings of the 27th annual international ACM SIGIR conference on research and development in information retrieval, 25 July 2004, pp.456-463

ISBN: 1581138814 ; ISBN: 9781581138818 ; DOI: 10.1145/1008992.1009070

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ma, Wei-Ying
  2. Xie, Xing
  3. Ma, W.-Y.
  4. Zhang, Lei
  5. Zhang, L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...