skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 193  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Chủ đề: Lead xóa Chủ đề: Environmental Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chelation of heavy metals by potassium butyl dithiophosphate

Xu, Ying ; Xie, Zhigang ; Xue, Lu

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(5), pp.778-783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60477-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speciation Distribution and Risk Assessment of Heavy Metals in Typical Material Roof Dusts

Li, Dun-Zhu ; Guan, Yun-Tao ; Liu, An ; Li, Si-Yuan

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, September 2015, Vol.36(9), pp.3269-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 26717687 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentrations and deposition fluxes of heavy metals in precipitation in core urban areas, Chongqing

Peng, Yu-Long ; Wang, Yong-Min ; Qin, Cai-Qing ; Wang, Ding-Yong

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, July 2014, Vol.35(7), pp.2490-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 25244828 Version:1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source attributions of heavy metals in rice plant along highway in Eastern China

Feng, Jinfei ; Wang, Yinxi ; Zhao, Jian ; Zhu, Liqun ; Bian, Xinmin ; Zhang, Weijian

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(7), pp.1158-1164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60529-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobilities and leachabilities of heavy metals in sludge with humus soil

Zhu, Rui ; Wu, Min ; Yang, Jian

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(2), pp.247-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60399-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pollution evaluation and health risk assessment of heavy metals from atmospheric deposition in Lanzhou

Li, Ping ; Xue, Su-Yin ; Wang, Sheng-Li ; Nan, Zhong-Ren

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, March 2014, Vol.35(3), pp.1021-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 24881392 Version:1

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of heavy metals in Xiangsi River Valley of Tongling, China

Chen, Li-Wei ; Xu, Xiao-Chun ; Wang, Jun ; Chen, Fang

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, August 2014, Vol.35(8), pp.2967-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 25338367 Version:1

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of moisture regime on the redistribution of heavy metals in paddy soil

Zheng, Shunan ; Zhang, Mingkui

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(3), pp.434-443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60428-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health risk assessment of heavy metals in atmospheric dust of Qingdao City

Zhang, Chun-Rong ; Wu, Zheng-Long ; Yao, Chun-Hui ; Gao, Zong-Jun

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, July 2014, Vol.35(7), pp.2736-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 25244862 Version:1

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineral materials as feasible amendments to stabilize heavy metals in polluted urban soils

Zhang, Mingkui ; Pu, Jincheng

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(4), pp.607-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60455-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution and pollution assessment of heavy metals in urban soils from southwest China

Guo, Guanghui ; Wu, Fengchang ; Xie, Fazhi ; Zhang, Ruiqing

Journal of Environmental Sciences, March 2012, Vol.24(3), pp.410-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60762-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and evaluation of heavy metals along the Chaohe River in Miyun County

Yu, Yang ; Gao, Hong-Chao ; Ma, Jun-Hua ; Li, Ying-Xia ; Mo, Li ; Kong, Yan-Hong

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, September 2013, Vol.34(9), pp.3572-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 24289007 Version:1

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk assessment and countermeasures of heavy metals pollution in Wanquan segment of Yanghe River

Tan, Bing ; Wang, Tie-Yu ; Zhu, Zhao-Yun ; Li, Qi-Feng ; Xu, Li ; Lü, Yong-Long

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, February 2014, Vol.35(2), pp.719-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 24812969 Version:1

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial identification of heavy metals contamination in Taihu Lake, a eutrophic lake in China

Jiang, Xia ; Wang, Wenwen ; Wang, Shuhang ; Zhang, Bo ; Hu, Jiachen

Journal of Environmental Sciences, September 2012, Vol.24(9), pp.1539-1548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60986-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentrations and health risks of toxic metals in surface dust in kindergartens of Beijing

Duan, Heng-Yi ; Wu, Ya-Tao ; Wang, Jue ; Liu, Zhao-Rong

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, August 2014, Vol.35(8), pp.3060-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 25338380 Version:1

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraction of heavy metals from e-waste contaminated soils using EDDS

Yang, Renxiu ; Luo, Chunling ; Zhang, Gan ; Li, Xiangdong ; Shen, Zhenguo

Journal of Environmental Sciences, November 2012, Vol.24(11), pp.1985-1994 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)61036-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals in sediment/pore water in Chaohu Lake: Distribution, trends and flux

Wen, Shengfang ; Shan, Baoqing ; Zhang, Hong

Journal of Environmental Sciences, December 2012, Vol.24(12), pp.2041-2050 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)61065-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speciation and vertical distribution of heavy metals in sediments of Baiyangdian Lake

Li, Bi-Cai ; He, Lian-Sheng ; Yang, Min ; Meng, Rui ; Yuan, Dong-Hai ; Xi, Bei-Dou ; Shu, Jian-Min

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, July 2012, Vol.33(7), pp.2376-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 23002616 Version:1

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractionation of heavy metals in shallow marine sediments from Jinzhou Bay, China

Wang, Shaofeng ; Jia, Yongfeng ; Wang, Shuying ; Wang, Xin ; Wang, He ; Zhao, Zhixi ; Liu, Bingzhu

Journal of Environmental Sciences, 2010, Vol.22(1), pp.23-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(09)60070-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of heavy metals in soil profile and pore water around Hechi antimony-lead smelter, Guangxi, China

Xiang, Meng ; Zhang, Guo-Ping ; Li, Ling ; Wei, Xiao-Fei ; Cai, Yong-Bin

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, January 2012, Vol.33(1), pp.266-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 22452221 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 193  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (192)
 2. Toàn văn trực tuyến (158)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (4)
 2. 2005đến2007  (32)
 3. 2008đến2010  (67)
 4. 2011đến2014  (82)
 5. Sau 2014  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (192)
 2. Kỷ yếu hội nghị  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li
 2. WANG
 3. Zhang
 4. CHEN
 5. Zhang, Mingkui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...