skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Ngôn ngữ: French xóa Năm xuất bản: 2000đến2001 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environnement de Réalité Augmentée Collaboratif : Manipulation d'Objets Réels et Virtuels

Grasset, Raphaël ; Gascuel, Jean-Dominique

AFIG 01, actes des 14èmes Journées de l'Association Française d'Informatique Graphique, 2001, pp.101-112

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beta vulgaris, a growth model for sugar beet under Windows : presentation and application ; Beta vulgaris, un modele de la croissance de la betterave sucriere sous Windows: presentation et applications

Guerif , M. ; Cariolle , M. ; Pottiau , H.

63. IIRB Congress, Interlaken (Switzerland), 9-10 Feb 2000, 2000, Vol., pp.233-243

ISSN: 0367-096X

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pottiau , H.
  2. Grasset, Raphaël
  3. Cariolle , M.
  4. Gascuel, Jean-Dominique
  5. Guerif , M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...