skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Tác giả/ người sáng tác: Parra, Elena xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bilingualism for the Children: Implementing a Dual-Language Program in an English-Only State

Combs, Mary Carol ; Evans, Carol ; Fletcher, Todd ; Parra, Elena ; Jiménez, Alicia

Educational Policy, November 2005, Vol.19(5), pp.701-728 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-9048 ; E-ISSN: 1552-3896 ; DOI: 10.1177/0895904805278063

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Parra, Elena
  2. Jimenez, Alicia
  3. Combs, Mary
  4. Parra, Fe
  5. Combs, Mary Carol

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...