skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Pain, Emil xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civilizational Nationalism: The Russian Version of the "Special Path"

Verkhovskii, Aleksandr ; Pain, Emil

Russian Politics & Law, 01 September 2012, Vol.50(5), p.52-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940500503

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civilizational Nationalism: The Russian Version of the “Special Path”

Verkhovskii, Aleksandr ; Pain, Emil

Russian Social Science Review, 04 July 2015, Vol.56(4), p.2-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1428 ; E-ISSN: 1557-7848 ; DOI: 10.1080/10611428.2015.1074010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Russian Question: From Internationalism to Nomenklatura Nationalism?

Pain, Emil'

Russian Politics & Law, 01 March 2000, Vol.38(2), p.61-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940380261

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patriotism and Nationalism (A Roundtable Discussion)

Anonymous

Social Sciences, 2005, Vol.36(2), pp.124-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01345486 ; E-ISSN: 19382553

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Russian Question

Pain, Emil'

Russian Social Science Review, November-December 2000, Vol.41(6), p.48-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1428 ; DOI: 10.2753/RSS1061-1428410648

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xenophobia and Ethnopolitical Extremism in Post-Soviet Russia: Dynamics and Growth Factors

Pain, Emil A.

Nationalities Papers, 01 November 2007, Vol.35(5), p.895-911 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905990701651851

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Regime in Russia in the 2000s

Pain, Emil

Russian Politics and Law, May-June 2011, Vol.49(3), p.7-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940490301

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia Between Empire and Nation

Pain, Emil′

Russian Politics and Law, March-April 2009, Vol.47(2), p.60-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940470203

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnopolitical Conditions of Civil Integration of Russian Society

Pain, Emil

Social Sciences, 2007, Vol.38(3), pp.93-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01345486 ; E-ISSN: 19382553

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Back to the USSR?": New trends in Russian regional policy

Pain, Emil

Demokratizatsiya, Spring 2001, Vol.9(2), pp.182-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10746846

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Regime in Russia in the 2000s: Special Features, Inherited and Acquired

Pain, Emil

Russian Social Science Review, 01 November 2011, Vol.52(6), p.48-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1428 ; E-ISSN: 1557-7848 ; DOI: 10.1080/10611428.2011.11065458

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (2)
 2. 2001đến2004  (1)
 3. 2005đến2006  (1)
 4. 2007đến2009  (3)
 5. Sau 2009  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pain, Emil'
 2. Pain, E.
 3. Verkhovskii, Aleksandr
 4. Pain, Emil&apos
 5. Dubinin, Sergey

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...