skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Public Relations Review xóa Tác giả/ người sáng tác: Milam, Lacey xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apps4Africa: A new State Department public diplomacy initiative

Milam, Lacey ; Avery, Elizabeth Johnson

Public Relations Review, June 2012, Vol.38(2), pp.328-335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2011.12.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Apps4Africa: A new State Department public diplomacy initiative
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apps4Africa: A new State Department public diplomacy initiative

Milam, Lacey ; Avery, Elizabeth Johnson

Public Relations Review, 6/2012, Vol.38(2), pp.328-335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2011.12.013

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...