skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An approach and tool support for assisting users to fill-in web forms with personal information

Winckler, Marco ; Gaits, Vicent ; Vo, Dong-Bach ; Sergio, Firmenich ; Rossi, Gustavo

Proceedings of the 29th ACM international conference on design of communication, 03 October 2011, pp.195-202

ISBN: 9781450309363 ; ISBN: 1450309364 ; DOI: 10.1145/2038476.2038515

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ACM Digital Library  (1)
  2. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gaits, V.
  2. Rossi, Gustavo
  3. Sergio, Firmenich
  4. Sergio, F.
  5. Vo, D.-B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...