skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Gorton, I. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Collaborative Extensible User Environment for Simulation and Knowledge Management

Freedman, Vicky L ; Lansing, Carina S ; Porter, Ellen A ; Schuchardt, Karen L ; Guillen, Zoe C ; Sivaramakrishnan, Chandrika ; Gorton, Ian; Pacific Northwest National Lab. (Pnnl), Richland, Wa (United States) (Corporate Author)

01 June 2015

DOI: 10.1109/CTS.2015.7210435

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hardware-accelerated components for hybrid computing systems

Chavarría-Miranda, Daniel ; Nieplocha, Jarek ; Gorton, Ian

Proceedings of the 2008 compFrame/HPC-GECO workshop on component based high performance, 16 October 2008, pp.1-8

ISBN: 9781605583112 ; ISBN: 1605583111 ; DOI: 10.1145/1456190.1456200

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Performance Models of Hadoop Applications on Cloud Architecture

Wu, Xing ; Liu, Yan ; Gorton, Ian

Proceedings of the 11th International ACM SIGSOFT Conference on quality of software architectures, 04 May 2015, pp.93-101

ISBN: 9781450334709 ; ISBN: 1450334709 ; DOI: 10.1145/2737182.2737197

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable real time data management for smart grid

Yin, Jian ; Kulkarni, Anand ; Purohit, Sumit ; Gorton, Ian ; Akyol, Bora

Proceedings of the Middleware 2011 Industry Track Workshop, 12 December 2011, pp.1-6

ISBN: 9781450310741 ; ISBN: 1450310745 ; DOI: 10.1145/2090181.2090182

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model driven performance simulation of cloud provisioned Hadoop mapreduce applications

Alipour, Hanieh ; Liu, Yan ; Hamou-Lhadj, Abdelwahab ; Gorton, Ian

Proceedings of the 8th International Workshop on modeling in software engineering, 14 May 2016, pp.48-54

ISBN: 9781450341646 ; ISBN: 1450341640 ; DOI: 10.1145/2896982.2896989

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic adapter generation for data integration middleware

Gong, Peng ; Gorton, Ian ; Feng, David

Proceedings of the 5th international workshop on software engineering and middleware, 05 September 2005, pp.9-16

ISBN: 1595932054 ; ISBN: 9781595932051 ; DOI: 10.1145/1108473.1108476

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research initiatives for plug-and-play scientific computing

Lois Curfman Mcinnes

Journal of Physics: Conference Series, 2007, Vol.78(1), p.012046 (5pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-6588 ; E-ISSN: 1742-6596 ; DOI: 10.1088/1742-6596/78/1/012046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementations of a Flexible Framework for Managing Geologic Sequestration Modeling Projects

White, Signe K ; Gosink, Luke ; Sivaramakrishnan, Chandrika ; Black, Gary D ; Purohit, Sumit ; Bacon, Diana H ; Hou, Zhangshuan ; Lin, Guang ; Gorton, Ian ; Bonneville, Alain

Energy Procedia, 2013, Vol.37, pp.3971-3979 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1876-6102 ; E-ISSN: 1876-6102 ; DOI: 10.1016/j.egypro.2013.06.296

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geologic Sequestration Software Suite (GS3 ): A collaborative approach to the management of geological GHG storage projects

Bonneville, Alain ; Black, Gary D ; Gorton, Ian ; Hui, Peter ; Murphy, Ellyn M ; Murray, Chris J ; Rockhold, Mark L ; Schuchardt, Karen L ; Sivaramakrishnan, Chandrika ; White, Mark D ; Williams, Mark D ; Wurstner, Signe K

Energy Procedia, 2011, Vol.4, pp.3825-3832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1876-6102 ; E-ISSN: 1876-6102 ; DOI: 10.1016/j.egypro.2011.02.318

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing Adaptive Performance Management in Server Applications

Liu, Yan ; Gorton, Ian

Proceedings of the 2007 International Workshop on software engineering for adaptive and self-managing systems, 20 May 2007, p.12

ISBN: 0769529739 ; ISBN: 9780769529738 ; DOI: 10.1109/SEAMS.2007.9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2007  (2)
 3. 2008đến2010  (1)
 4. 2011đến2013  (3)
 5. Sau 2013  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. 2015 11th International ACM SIGSOFT Conference on Quality of Software Architectures  (1)
 2. 2015 11th International ACM SIGSOFT Conference on Quality of Software Architectures (QoSA)  (1)
 3. Energy Procedia  (2)
 4. Energy Procedia (online)  (1)
 5. Icse, International Conference On Software Engineering, 38, Mise, International Workshop On Modeling In Software Engineering, 8  (1)
 6. International Workshop on Software Engineering for Adaptive and Self-Managing Systems  (1)
 7. Journal of Physics: Conference Series  (1)
 8. Proceedings - 8th International Workshop on Modeling in Software Engineering, MiSE 2016  (1)
 9. Proceedings - ICSE 2007 Workshops: International Workshop on Software Engineering for Adaptive and Self-Managing Systems, SEAMS 2007  (1)
 10. Proceedings Of The 10th Greenhouse Gas Control Technologies Conference (Ghgt10)  (1)
 11. Proceedings of the 11th International ACM SIGSOFT Conference on quality of software architectures  (1)
 12. Proceedings of the 2007 International Workshop on software engineering for adaptive and self-managing systems  (1)
 13. Proceedings of the 2008 compFrame/HPC-GECO workshop on component based high performance  (1)
 14. Proceedings of the 5th international workshop on software engineering and middleware  (1)
 15. Proceedings of the 8th International Workshop on modeling in software engineering  (1)
 16. Proceedings of the Middleware 2011 Industry Track Workshop  (1)
 17. Proceedings of the Middleware 2011 Industry Track: Part of the ACM/IFIP/USENIX International Middleware Conference, Middleware'11  (1)
 18. QoSA 2015 - Proceedings of the 11th International ACM SIGSOFT Conference on Quality of Software Architectures, Part of CompArch 2015  (1)
 19. SEM 2005 - Proceedings of the 5th International Workshop on Software Engineering and Middleware  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gorton, Ian
 2. Gorton, I.
 3. Pacific Northwest National Lab.
 4. Liu, Yan
 5. Sivaramakrishnan, Chandrika

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...