skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 583  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'관계'와 '존재'의 사이에서: 5.4 시기 이전(1903-1918) 진독수의 민족주의 담론 해체하기

김수영(국민대학교)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'모노노아와레(もののあはれ)'라는 공동환상의 창조 -노리나가(宣長) 이후의 문학사 서술과 내셔널리즘-

김정희(한국외국어대학교)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'민주화'를 중심으로 본 한국 현대 정치사상의 전개: 한국 현대와 서구 근대의 만남 ; The Evolution of Korean Contemporary Political Ideologies with Special Focus on Korean Democratization: the Encounter of Korea’s Contemporary Experience with That of Modern Europe

강정인(서강대학교) ; 문지영(서강대학교) ; 안외순(서강대학교) ; 김수자(이화여자대학교) ; 공진성(서강대학교) ; 오향미(서강대학교) ; 이화용(이화여자대학교) ; 홍태영(국방대학교) ; 정승현(서강대학교)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'반공주의'와 한국문학의 근대적 동학 ; A Study on Modern Dynamics between 'Bangongjuui' and Korean Contemporary Literature

김진기(건국대학교) ; 강웅식(고려대학교) ; 남원진(건국대학교) ; 임경순(성균관대학교) ; 류경동(고려대학교) ; 이봉범(동국대학교) ; 이명희(숙명여자대학교) ; 조미숙(건국대학교) ; 김한식(상명대학교(천안캠퍼스)) ; 강진호(성신여자대학교) ; 선안나(단국대학교) ; 유임하(한국체육대학교) ; 양진오(대구대학교)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'식민지근대'의 문학사적 수용과 1930년대 문학의 재인식-'카프', '구인회', '단층' 간의 상관성을 중심으로

김민정(포항공과대학교)

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'위안부' 관련 신문 기사 번역에 나타난 가부장주의 변형 연구 ; Translation Shifts of Patriarchal Ideology in Newspaper Articles on 'Comfort Women'

최성희(고려대학교)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'이중구속'의 생태적 함의 ; Ecological Meaning of 'Double Binding'

신철하(강원대학교)

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'재일 동포' 한국어 문학자료 수집, 정리 및 '민족문학적 성격 연구'

한승옥(숭실대학교) ; 허명숙(숭실대학교) ; 최종환(경희대학교) ; 박현선(가천대학교) ; 강명혜(숭실대학교) ; 이정희(경희대학교) ; 백로라(숭실대학교) ; 소재영(숭실대학교) ; 송현호(숭실대학교)

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'재일' 담론과 아이덴티티

이한정(동국대학교)

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'정치참여' 문제를 통해 본 식민지인의 '저항과 협력' 비교 - 참정권·자치 논의, 통치기구 참여 등을 중심으로 -

변은진(고려대학교) ; 최재희(고려대학교) ; 노영순(서울대학교) ; 최정수(한양대학교) ; 송규진(성균관대학교) ; 염운옥(한남대학교) ; 최규진(동양미래대학교) ; 이나미(고려대학교)

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'특급 트랜스아시아호,' 자본을 넘어서 동아시아를 상상하는 ‘길’ : 만주제국, 동아시아 이산 그리고 충무로 ‘길’ 영화를 중심으로

주창규(한국예술종합학교)

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

18~19세기 조선중화론과 일본 국체론 비교연구 ; “Little China”vs Japanese nationalism : A comparative study of 18th/19th century chosun Imperial Japan

이미림(충남대학교)

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

18세기, 공문서 위조사건과 청조의 정보 통제정책

차혜원(연세대학교)

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

18세기 중후반 중화계승의식의 강화와 북학론의 형성

허태용(성균관대학교)

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

19-20세기 한국 지식인들의 ‘靈魂’ 인식과 재전유의 궤적: 정약용, 박은식, 변영만을 중심으로

이철호(동국대학교)

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

1920년대 내재율 개념의 수용과 정착 과정 연구 ; A Study on The Process of Reception and Settlement of Inner Rhythm in 1920's Korean Modern Poetry

권유성(경북대학교)

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

1920년대 민족협동전선과 반기독교운동-'허시모'사건을 중심으로 ; Korean National Cooperative Front and Anti-Christian Movements in 1920s--- Focused on Haysmer's Event

강명숙(숙명여자대학교)

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

1920년대 아동문학의 독자와 텍스트 미학 연구 ; A Study on Reader and Aesthetics of children's literature in 1920's

오현숙(경희대학교)

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 583  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (11)
 2. 2004đến2007  (132)
 3. 2008đến2011  (184)
 4. 2012đến2016  (218)
 5. Sau 2016  (36)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Arabic  (1)
 2. Spanish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Choi, Jungug
 2. Choi, Woondo
 3. Lambert, Rob
 4. Kim, Jaechun
 5. Hong, Kyudok

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...