skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kawasaki, Megumi xóa Chủ đề: Disks xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpretation of hardness evolution in metals processed by high-pressure torsion

Kawasaki, Megumi ; Figueiredo, Roberto ; Huang, Yi ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(19), pp.6586-6596 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8262-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Bulk-State Reactions and Improving the Mechanical Properties of Metals through High-Pressure Torsion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulk-State Reactions and Improving the Mechanical Properties of Metals through High-Pressure Torsion

Han, Jae-Kyung ; Jang, Jae-Il ; Langdon, Terence G. ; Kawasaki, Megumi

MATERIALS TRANSACTIONS, 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1345-9678 ; E-ISSN: 1347-5320 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2320/matertrans.MF201908

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of aging on microstructural development in an Al-Mg-Si alloy processed by high-pressure torsion.(ULTRAFINE GRAINED MATERIALS)

Loucif, Aicha ; Figueiredo, Roberto B. ; Kawasaki, Megumi ; Baudin, Thierry ; Brisset, Francois ; Chemam, Rafik ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, Nov 15, 2012, Vol.47(22), p.7815(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution and the mechanical properties of an aluminum alloy processed by high-pressure torsion.(ULTRAFINE GRAINED MATERIALS)

Sabbaghianrad, Shima ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, Nov 15, 2012, Vol.47(22), p.7789(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of microhardness and microstructure in a cast AL-7% Si alloy during high-pressure torsion.(NANOSTRUCTURED MATERIALS)

Mungole, Tarang ; Nadammal, Naresh ; Dawra, Kunal ; Kumar, Praveen ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, July 1, 2013, Vol.48(13), p.4671(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution in two-phase alloys processed by high-pressure torsion.(NANOSTRUCTURED MATERIALS)

Zhang, Nian Xian ; Kawasaki, Megumi ; Huang, Yi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, July 1, 2013, Vol.48(13), p.4582(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructures and textures of a Cu–Ni–Si alloy processed by high-pressure torsion

Khereddine, Abdel Yazid ; Hadj Larbi, Fayçal ; Azzeddine, Hiba ; Baudin, Thierry ; Brisset, François ; Helbert, Anne-Laure ; Mathon, Marie-Hélène ; Kawasaki, Megumi ; Bradai, Djamel ; Langdon, Terence G

Journal of Alloys and Compounds, 15 October 2013, Vol.574, pp.361-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2013.05.051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural homogeneity and superplastic behavior in an aluminum-copper eutectic alloy processed by high-pressure torsion

Kawasaki, Megumi ; Lee, Han-Joo ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, July 24, 2015, Vol.50, p.6700(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9224-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution and mechanical properties of a Cu–Zr alloy processed by high-pressure torsion

Wongsa-Ngam, Jittraporn ; Kawasaki, Megumi ; Zhao, Yonghao ; Langdon, Terence G

Materials Science & Engineering A, 25 September 2011, Vol.528(25-26), pp.7715-7722 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2011.06.056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication of nanocomposites through diffusion bonding under high-pressure torsion

Jae-Kyung, Han ; Dong-Hyun, Lee ; Jang, Jae-Il ; Langdon, Terence

Journal of Materials Research, Sep 2018, pp.2700-2710 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08842914 ; E-ISSN: 20445326 ; DOI: 10.1557/jmr.2018.205

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Anvil Alignment on Shearing Patterns in High‐Pressure Torsion

Huang, Yi ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Advanced Engineering Materials, August 2013, Vol.15(8), pp.747-755 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1438-1656 ; E-ISSN: 1527-2648 ; DOI: 10.1002/adem.201200363

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using high-pressure torsion to process an aluminum-magnesium nanocomposite through diffusion bonding

Kawasaki, Megumi ; Ahn, Byungmin ; Lee, Hanjoo ; Zhilyaev, Alexander ; Langdon, Terence

Journal of Materials Research, Jan 14, 2016, pp.88-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08842914 ; E-ISSN: 20445326 ; DOI: 10.1557/jmr.2015.257

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twenty-five years of severe plastic deformation: recent developments in evaluating the degree of homogeneity through the thickness of disks processed by high-pressure torsion.(ULTRAFINE GRAINED MATERIALS)

Kawasaki, Megumi ; Figueiredo, Roberto B. ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, Nov 15, 2012, Vol.47(22), p.7719(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability of the ultrafine-grained microstructure in silver processed by ECAP and HPT.(NANOSTRUCTURED MATERIALS)

Hegedus, Zoltan ; Gubicza, Jeno ; Kawasaki, Megumi ; Chinh, Nguyen Q. ; Labar, Janos L. ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, July 1, 2013, Vol.48(13), p.4637(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evaluation of the shearing patterns introduced by different anvil alignments in high-pressure torsion.(Author abstract)

Huang, Yi ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, April 15, 2014, Vol.49(8), p.3146(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation of flow patterns and hardness distributions using different anvil alignments in high-pressure torsion.(NANOSTRUCTURED MATERIALS)

Huang, Yi ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, July 1, 2013, Vol.48(13), p.4533(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution in hardness and texture of a ZK60A magnesium alloy processed by high-pressure torsion

Lee, Han-Joo ; Lee, Sang Kyung ; Jung, Ki Ho ; Lee, Geun An ; Ahn, Byungmin ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G

Materials Science & Engineering A, 10 April 2015, Vol.630, pp.90-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2015.02.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Significance of strain reversals in a two-phase alloy processed by high-pressure torsion

Kawasaki, Megumi ; Ahn, Byungmin ; Langdon, Terence G

Materials Science & Engineering A, 2010, Vol.527(26), pp.7008-7016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2010.07.090

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-cycle fatigue behavior of Zn–22% Al alloy processed by high-pressure torsion

Choi, In-Chul ; Yoo, Byung-Gil ; Kraft, Oliver ; Schwaiger, Ruth ; Seok, Moo-Young ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G ; Jang, Jae-Il

Materials Science & Engineering A, 17 November 2014, Vol.618, pp.37-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2014.08.084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of anvil roughness on the flow patterns and hardness development in high-pressure torsion

Huang, Yi ; Kawasaki, Megumi ; Al-Zubaydi, Ahmed ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(19), pp.6517-6528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8203-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (20)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2011  (2)
  2. 2011đến2012  (6)
  3. 2013đến2014  (10)
  4. 2015đến2018  (4)
  5. Sau 2018  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...