skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Icelandic xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Snapshots from the EU Asylum, Migration and Integration Fund and the EU Internal Security Fund
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Snapshots from the EU Asylum, Migration and Integration Fund and the EU Internal Security Fund

European Commission ; Directorate-General for Migration and Home Affairs

ISBN: 978-92-79-72109-0 ; DOI: 10.2837/010902

Toàn văn sẵn có

2
Snapshots from the EU Asylum, Migration and Integration Fund and the EU Internal Security Fund
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Snapshots from the EU Asylum, Migration and Integration Fund and the EU Internal Security Fund

European Commission ; Directorate-General for Migration and Home Affairs

ISBN: 978-92-79-74463-1 ; DOI: 10.2837/969603

Toàn văn sẵn có

3
Snapshots from the EU Asylum, Migration and Integration Fund and the EU Internal Security Fund.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Snapshots from the EU Asylum, Migration and Integration Fund and the EU Internal Security Fund.

European Commission ; Directorate-General for Migration and Home Affairs

ISBN: 978-92-79-72107-6 ; DOI: 10.2837/7559

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Níu norrænir hápunktar á árinu 2017: Ársskýrsla Norrænu ráðherranefndarinnar

Nordiska ministerrådet, Nordisk Ministerråds sekretariat

ISBN: 978-92-893-5532-2 ; ISBN: 978-92-893-5533-9 ; ISBN: 978-92-893-5534-6 ; DOI: 10.6027/ANP2018-745

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Alaska, lýsing á landi og lands-kostum, ásamt skýrslu innar íslenzku sendinefndar um stofnun íslenzkrar nýlendu
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alaska, lýsing á landi og lands-kostum, ásamt skýrslu innar íslenzku sendinefndar um stofnun íslenzkrar nýlendu

Jón Ólafsson

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Alaska : l sing landi og lands-kostum, samt sk rslu innar slenzku sendinefndar : um stofnun slenzkrar n lendu
Alaska : l sing landi og lands-kostum, samt sk rslu innar slenzku sendinefndar : um stofnun slenzkrar n lendu
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alaska : l sing landi og lands-kostum, samt sk rslu innar slenzku sendinefndar : um stofnun slenzkrar n lendu

J N Lafsson

Toàn văn sẵn có

7
The Icelandic Language in the Digital Age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Icelandic Language in the Digital Age

Rehm, Georg ;Uszkoreit, Hans;; Rehm, Georg ; Uszkoreit, Hans

Series ISSN: 2194-1416 ; ISBN: 978-3-642-30173-5 ; E-ISBN: 978-3-642-30174-2 ; DOI: 10.1007/978-3-642-30174-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (4)
 2. Slovak  (3)
 3. Lithuanian  (3)
 4. Hungarian  (3)
 5. French  (3)
 6. Czech  (3)
 7. Norwegian  (3)
 8. Latvian  (3)
 9. Portuguese  (3)
 10. Polish  (3)
 11. Italian  (3)
 12. Estonian  (3)
 13. Romanian  (3)
 14. Maltese  (3)
 15. Greek  (3)
 16. Spanish  (3)
 17. Dutch  (3)
 18. Bulgarian  (3)
 19. Croatian  (3)
 20. Finnish  (3)
 21. Slovenian  (3)
 22. German  (3)
 23. Swedish  (3)
 24. Danish  (3)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...