skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chou, Shihning xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa Chủ đề: Europe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relationship between institutional care and the international adoption of children in Europe

Browne, Kevin

Adoption & Fostering Journal, 2008, Vol.32(1), pp.40-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chou, Shihning
  2. Chou, S.
  3. Browne, K.
  4. Browne, Kevin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...