skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 52  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: May, Stephen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language

May, Stephen

ISBN10: 0805863079 ; ISBN10: 0805863060 ; ISBN13: 9780805863079 ; ISBN13: 9780805863062 ; E-ISBN10: 020383254X ; E-ISBN13: 9780203832547

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights

May, Stephen ; Modood, Tariq ; Squires, Judith;

ISBN: 9780521603171 ; ISBN: 9780521842297 ; ISBN: 052160317X ; ISBN: 0521842298 ; E-ISBN: 9780511489235 ; E-ISBN: 0511489234 ; DOI: 10.1017/CBO9780511489235

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Ethnicity, nationalism, and minority rights: charting the disciplinary debates
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, nationalism, and minority rights: charting the disciplinary debates

May, Stephen ; Modood, Tariq ; Squires, Judith

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights, pp.1-24

ISBN: 9780521603171 ; ISBN: 9780521842297 ; ISBN: 052160317X ; ISBN: 0521842298 ; E-ISBN: 9780511489235 ; E-ISBN: 0511489234 ; DOI: 10.1017/CBO9780511489235.002

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rearticulating the Case for Minority Language Rights

May, Stephen

Current Issues in Language Planning, 01 April 2003, Vol.4(2), pp.95-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1466-4208 ; E-ISSN: 1747-7506 ; DOI: 10.1080/14664200308668052

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uncommon Languages: The Challenges and Possibilities of Minority Language Rights

May, Stephen

Journal of Multilingual and Multicultural Development, 2000, Vol.21(5), p.366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-4632 ; E-ISSN: 1747-7557

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uncommon Languages: The Challenges and Possibilities of Minority Language Rights

May, Stephen

Journal of Multilingual and Multicultural Development, 01 October 2000, Vol.21(5), pp.366-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-4632 ; E-ISSN: 1747-7557 ; DOI: 10.1080/01434630008666411

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Preface
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preface

May, Stephen ; Modood, Tariq ; Squires, Judith

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights, pp.vii-viii

ISBN: 9780521842297 ; ISBN: 0521842298 ; E-ISBN: 9780511489235 ; E-ISBN: 0511489234 ; DOI: 10.1017/CBO9780511489235.001

Toàn văn sẵn có

8
The state and minority claims
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The state and minority claims

May, Stephen ; Modood, Tariq ; Squires, Judith

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights, pp.119-120

ISBN: 9780521603171 ; ISBN: 9780521842297 ; ISBN: 052160317X ; ISBN: 0521842298 ; E-ISBN: 9780511489235 ; E-ISBN: 0511489234

Toàn văn sẵn có

9
List of contributors
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

List of contributors

May, Stephen ; Modood, Tariq ; Squires, Judith

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights, pp.ix-xii

ISBN: 9780521842297 ; ISBN: 0521842298 ; E-ISBN: 9780511489235 ; E-ISBN: 0511489234

Toàn văn sẵn có

10
New directions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New directions

May, Stephen ; Modood, Tariq ; Squires, Judith

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights, pp.197-198

ISBN: 9780521603171 ; ISBN: 9780521842297 ; ISBN: 052160317X ; ISBN: 0521842298 ; E-ISBN: 9780511489235 ; E-ISBN: 0511489234

Toàn văn sẵn có

11
Ethnicity and ethnic groups
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity and ethnic groups

May, Stephen ; Modood, Tariq ; Squires, Judith

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights, pp.25-26

ISBN: 9780521603171 ; ISBN: 9780521842297 ; ISBN: 052160317X ; ISBN: 0521842298 ; E-ISBN: 9780511489235 ; E-ISBN: 0511489234

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Misconceiving minority language rights implications for liberal political theory

May, Stephen

Eyben : Rosalind, pp. 123-152

ISSN: ; ISBN: 978-0-415-65673-3

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indigenous education: addressing current issues and developments

May, Stephen ; Aikman, Sheila

Comparative education, 2003, Vol.39(2), pp.139-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-0068 ; E-ISSN: 1360-0486

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Justifying Educational Language Rights

May, Stephen

Review of Research in Education, March 2014, Vol.38(1), pp.215-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-732X ; E-ISSN: 1935-1038 ; DOI: 10.3102/0091732X13506694

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language rights: Moving the debate forward

May, Stephen

Journal of Sociolinguistics, August 2005, Vol.9(3), pp.319-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-6441 ; E-ISSN: 1467-9841 ; DOI: 10.1111/j.1360-6441.2005.00295.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extending Ethnolinguistic Democracy in Europe: The Case of Wales

May, Stephen

The Sociological Review, May 2000, Vol.48(1_suppl), pp.147-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0261 ; E-ISSN: 1467-954X ; DOI: 10.1111/j.1467-954X.2000.tb03510.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Derechos linguisticos como derechos humanos.(Report)

May, Stephen

Revista de Antropologia Social, Annual, 2010, p.131(29) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1131-558X

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Nationalism and Minority Rights

Lenard, Patti Tamara

Nations and Nationalism, January 2006, Vol.12(1), pp.161-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2006.00235_1.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surveying language rights: interdisciplinary perspectives

May, Stephen

Journal of the Royal Society of New Zealand, 03 July 2018, Vol.48(2-3), p.164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-6758 ; E-ISSN: 1175-8899 ; DOI: 10.1080/03036758.2017.1421565

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accommodating and Resisting Minority Language Policy: The Case of Wales

May, Stephen

International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 01 June 2000, Vol.3(2), pp.101-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-0050 ; E-ISSN: 1747-7522 ; DOI: 10.1080/13670050008667702

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 52  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (8)
 2. 2002đến2005  (14)
 3. 2006đến2010  (7)
 4. 2011đến2015  (11)
 5. Sau 2015  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (49)
 2. Spanish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. May, Stephen
 2. May, S
 3. Modood, Tariq
 4. Squires, Judith
 5. Modood, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...