skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Teknik Och Teknologier xóa Tác giả/ người sáng tác: Simbelis, Vygandas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synesthetic Experience in S T R A T I C

Simbelis, Vygandas ; Lundström, Anders; IXD Lab, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Medieteknik och interaktionsdesign, MID ; IXD Lab, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Medieteknik och interaktionsdesign, MID ; KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Medieteknik och interaktionsdesign, MID ; KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Medieteknik och interaktionsdesign, MID

Arts Session: TEI ArtsTEI 2018, Tangible, Embedded Interactions, March 18–21, 2018, Stockholm, Sweden, 2018

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...