skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: DSS xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paternal somatic and germ-line mosaicism for a sex-determining region on Y (SRY) missense mutation leading to recurrent 46,XY sex reversal

Hines, R S ; Tho, S P ; Zhang, Y Y ; Plouffe, L ; Hansen, K A ; Khan, I ; Mcdonough, P G

Fertility and sterility, April 1997, Vol.67(4), pp.675-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; PMID: 9093193 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Khan, I
  2. Mcdonough, PG
  3. Hines, Randall S
  4. Khan, Iqbal
  5. Zhang, Yue Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...