skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Năm xuất bản: 1991đến2004 xóa Tác giả/ người sáng tác: Holden, Constance xóa Chủ đề: United States Food and Drug Administration xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychopharmacology. FDA weighs suicide risk in children on antidepressants

Holden, Constance

Science (New York, N.Y.), 06 February 2004, Vol.303(5659), pp.745 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 14764841 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Holden, C
  2. Holden, Constance

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...