skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Life Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Vincent-Salomon, Anne xóa Tác giả/ người sáng tác: Staaf, Johan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breast cancer genome and transcriptome integration implicates specific mutational signatures with immune cell infiltration

Smid, Marcel ; Rodríguez-González, F. Germán ; Sieuwerts, Anieta M ; Salgado, Roberto ; Prager-Van Der Smissen, Wendy J. C ; Vlugt-Daane, Michelle van Der ; van Galen, Anne ; Nik-Zainal, Serena ; Staaf, Johan ; Brinkman, Arie B ; Van De Vijver, Marc J ; Richardson, Andrea L ; Fatima, Aquila ; Berentsen, Kim ; Butler, Adam ; Martin, Sancha ; Davies, Helen R

Nature Communications, 2016, Vol.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2041-1723 ; E-ISSN: 2041-1723 ; DOI: 10.1038/ncomms12910

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HRDetect is a predictor of BRCA1 and BRCA2 deficiency based on mutational signatures

Davies, Helen ; Glodzik, Dominik ; Morganella, Sandro ; Yates, Lucy R ; Staaf, Johan ; Zou, Xueqing ; Ramakrishna, Manasa ; Martin, Sancha ; Boyault, Sandrine ; Sieuwerts, Anieta M ; Simpson, Peter T ; King, Tari A ; Raine, Keiran ; Eyfjord, Jorunn E ; Kong, Gu ; Borg, Åke ; Birney, Ewan ; Stunnenberg, Hendrik G ; van de Vijver, Marc J

Nature Medicine, 2017, Vol.23(4), pp.517-525 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1078-8956 ; E-ISSN: 1744-7933 ; DOI: 10.1038/nm.4292

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The circular RNome of primary breast cancer

Smid, Marcel ; Wilting, Saskia M ; Uhr, Katharina ; Rodríguez-González, F. Germán ; de Weerd, Vanja ; Prager-Van Der Smissen, Wendy J.C ; van Der Vlugt-Daane, Michelle ; van Galen, Anne ; Nik-Zainal, Serena ; Butler, Adam P ; Martin, Sancha ; Davies, Helen R ; Staaf, Johan ; van de Vijver, Marc J ; Richardson, Andrea L ; Macgrogan, Gaëten

Genome Research, 01 March 2019, Vol.29(3), pp.356-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-9051 ; E-ISSN: 1549-5469 ; DOI: 10.1101/gr.238121.118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Van Laere, Steven
  2. Lakhani, Sunil R
  3. Thompson, Alastair M
  4. Viari, Alain
  5. King, Tari

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...