skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Chủ đề: Enzymes xóa Tác giả/ người sáng tác: Petsko, Gregory A. xóa Nhan đề tạp chí: Proc. Natl. Acad. Sci. Usa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of a eukaryotic thiaminase I.(BIOCHEMISTRY)(Report)(Author abstract)

Kreinbring, Cheryl A. ; Remillard, Stephen P. ; Hubbard, Paul ; Brodkin, Heather R. ; Leeper, Finian J. ; Hawksley, Dan ; Lai, Elaine Y. ; Fulton, Chandler ; Petsko, Gregory A. ; Ringe, Dagmar

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 7, 2014, Vol.111(1), p.137(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis of the oxidative activation of the carboxysomal [gamma]-carbonic anhydrase, CcmM.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Pena, Kerry L. ; Castel, Stephane E. ; De Araujo, Charlotte ; Espie, George S. ; Kimber, Matthew S.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Feb 9, 2010, Vol.107(6), p.2455(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for substrate activation and regulation by cystathionine beta-synthase (CBS) domains in cystathionine [beta]-synthase.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Koutmos, Markos ; Kabil, Omer ; Smith, Janet L. ; Banerjee, Ruma

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Dec 7, 2010, Vol.107(49), p.20958(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...