skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa Nhan đề tạp chí: L'Espace politique xóa Tác giả/ người sáng tác: Vaguet, Alain xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L’espace politique des médicaments

Vaguet, Alain

L’Espace Politique, 23 July 2015 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.3534

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surveillance, contrôle et épidémies de dengue en Inde : Qui a échoué ?

Daudé, Éric ; Vaguet, Alain

L’Espace Politique, 23 July 2015 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.3485

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vaguet, Alain
  2. Alain Vaguet
  3. Daudé, Eric
  4. Daudé, Éric
  5. Éric Daudé

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...