skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Sravnitelʹnaâ Politika xóa Chủ đề: European Union xóa Chủ đề: Comparative Politics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE EUROPEAN UNION IN THE LIGHT OF COMPARATIVE POLITICS

Danuta Kabat-Rudnicka

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.3(2(8)), pp.64-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2012-3-2(8)-64-72

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Danuta Kabat-Rudnicka
  2. Kabat-Rudnicka, Danuta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...