skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Cơ sở dữ liệu: AIP Open Access xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural enzymology using X-ray free electron lasers

Kupitz, Christopher ; Olmos, Jose ; Holl, Mark ; Tremblay, Lee ; Hunter, Mark ; Aquila, Andrew ; Calvey, George ; Katz, Andrea ; Chen, Yujie ; Wiedorn, Max ; Norwood, Tyler ; Grant, Thomas ; Miller, Mitchell ; Xu, Weijun ; Morgan, Andrew ; Metz, Markus ; Martin-Garcia, Jose ; Zook, James ; Coe, Jesse ; Frank, Matthias ; White, Thomas ; Chapman, Henry ; Nelson, Garrett ; Spence, John ; Schwander, Peter ; Pollack, Lois ; Phillips, George ; Schmidt, Marius; Schmidt, Marius (pacrepositoryorg)

Structural Dynamics, 2016, Vol.4(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2329-7778 ; DOI: 10.1063/1.4972069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Publicly Available Content Database  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nelson, Garrett
  2. Kupitz, Christopher
  3. Pollack, Lois
  4. Holl, Mark
  5. Norwood, Tyler

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...