skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wachter, Rolf xóa Chủ đề: Aldosterone Receptor Blockade xóa Tác giả/ người sáng tác: Binder, Lutz xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rationale and design of the ‘aldosterone receptor blockade in diastolic heart failure’ trial: a double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel group study to determine the effects of spironolactone on exercise capacity and diastolic function in patients with symptomatic diastolic heart failure (Aldo-DHF)

Edelmann, Frank ; Schmidt, Albrecht G ; Gelbrich, Götz ; Binder, Lutz ; Herrmann - Lingen, Christoph ; Halle, Martin ; Hasenfuss, Gerd ; Wachter, Rolf ; Pieske, Burkert

European Journal of Heart Failure, 2010, Vol. 12(8), pp.874-882 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-9842 ; E-ISSN: 1879-0844 ; DOI: 10.1093/eurjhf/hfq087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Binder, Lutz
  2. Herrmann-Lingen, C
  3. Gelbrich, G.
  4. Halle, M.
  5. Pieske, Burkert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...