skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Agricultural Economics xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peer effects in the diffusion of water‐saving agricultural technologies

Sampson, Gabriel S. ; Perry, Edward D.

Agricultural Economics, November 2019, Vol.50(6), pp.693-706 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; E-ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/agec.12518

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Perry, Edward D.
  2. Perry, Edward
  3. Perry, E.D.
  4. Sampson, Gabriel
  5. Sampson, Gabriel S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...