skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pastor, Oscar xóa Tác giả/ người sáng tác: Condori-Fernández, Nelly xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical approach for evaluating the usability of model-driven tools

Condori-Fernández, Nelly ; Panach, Jose Ignacio ; Baars, Arthur Iwan ; Vos, Tanja ; Pastor, Óscar

Science of Computer Programming, 01 November 2013, Vol.78(11), pp.2245-2258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; E-ISSN: 1872-7964 ; DOI: 10.1016/j.scico.2012.07.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Towards an Early Usability Evaluation for Web Applications
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards an Early Usability Evaluation for Web Applications

Panach, Jose Ignacio ; Condori-Fernández, Nelly ; Valverde, Francisco ; Aquino, Nathalie ; Pastor, Oscar

Lecture Notes in Computer Science, Software Process and Product Measurement: International Conference, IWSM-Mensura 2007, Palma de Mallorca, Spain, November 5-8, 2007. Revised Papers, pp.32-45

ISBN: 9783540855521 ; ISBN: 3540855521 ; E-ISBN: 9783540855538 ; E-ISBN: 354085553X ; DOI: 10.1007/978-3-540-85553-8_3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (1)
  2. Book Chapters  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...