skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Behavioral sciences -- Anthropology -- Ethnology xóa Nhan đề tạp chí: World Affairs xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The surrealism of realism: misreading the war in Ukraine

Motyl, Alexander J.

World Affairs, 2015, Vol.177(5), p.75(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of globalization on Islamic political identity: the case of Turkey

Kosebalaban, Hasan

World Affairs, Summer, 2005, Vol.168(1), p.27(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...